Upozornenie pre prijímateľov národných projektov

23.12.2009

Dovoľujeme si upozorniť prijímateľov národných projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, že od 1.1.2010 je každý prijímateľ povinný podávať všetky žiadosti o platbu elektronicky, prostredníctvom vyplneného elektronického formulára v rámci verejnej časti ITMS a následne ich odosielať v originálnom vyhotovení v písomnej forme Ministerstvu školstva SR v stanovenom termíne spolu s povinnými prílohami definovanými v platnej Príručke pre prijímateľa.

Presný postup predkladania žiadostí o platbu je podrobne definovaný Centrálnym koordinačným orgánom v časti „Elektronický manuál" verejného portálu ITMS (po prihlásení do verejného portálu je potrebné vybrať možnosť Elektronický manuál/4.projekt/04.03 žiadosti o platbu).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku