Upozornenie na nedostupnosť systému ITMS

07.10.2011

Vážení užívatelia portálu ITMS,

oznamujeme Vám, že dňa 16. 10. 2011 a 17. 10. 2011 bude do produktívnej prevádzky uvoľnená nová verzia systému ITMS.

Počas dní 16. 10. 2011 a 17. 10. 2011 nebude portál ITMS dostupný pre užívateľov.

Žiadatelia/prijímatelia sú povinní najneskôr 15.10.2011 prostredníctvom portálu ITMS:

  • predložiť rozpracované žiadosti o NFP na RO/SORO,
  • predložiť rozpracované žiadosti o platbu na RO/SORO.

V prípade, že tak žiadatelia / prijímatelia nevykonajú, budú všetky rozpracované žiadosti o NFP a žiadosti o platbu dňa 16. 10. 2011 zablokované voči ďalším zmenám. Zo zablokovaných žiadostí o NFP a žiadostí o platbu bude možné vygenerovať iba PDF verziu. PDF verzia bude obsahovať údaje aktuálne evidované v momente zablokovania žiadosti o NFP alebo žiadosti o platbu.

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ na portáli ITMS identifikuje chybné rozpracované žiadosti o NFP a žiadosti o platbu, t. j. nemá v úmysle ich predložiť prostredníctvom portálu ITMS na RO/SORO, je žiadateľ/prijímateľ povinný tieto žiadosti o NFP a žiadosti o platbu vymazať z portálu ITMS.

Vyššie spomínané neplatí pre žiadosti o platbu, ktoré sú v čase uvoľnenia novej verzie systému ITMS predmetom doplnenia zo strany prijímateľa prostredníctvom portálu ITMS, t. j. nachádzajú sa v stave na doplnenie. V takomto prípade nebudú žiadosti o platbu zablokované voči zmenám zo strany prijímateľa. Správca systému ITMS ale upozorňuje, že všetky zmeny žiadostí o platbu realizované zo strany prijímateľa v časovom intervale od obdržania výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu až do uvoľnenia novej verzie systému ITMS budú dňa 16. 10. 2011 vymazané a prijímateľ je povinný tieto zmeny opätovne zapracovať do predmetných žiadostí o platbu. Správca systému ITMS odporúča, aby žiadosti o platbu, ktoré sú predmetom doplnenia zo strany prijímateľa, boli najneskôr 15. 10. 2011 predložené na RO/SORO prostredníctvom portálu ITMS.

Žiadateľ je v súvislosti s uvoľnením novej verzie systému ITMS povinný žiadosť o aktiváciu konta pre portál ITMS odoslať do DataCentra na spracovanie najneskôr dňa 07. 10. 2011. Za odoslanie sa považuje predloženie žiadosti o aktiváciu konta v elektronickej podobe prostredníctvom portálu ITMS a súčasne v písomnej podobe na adresu DataCentra (pečiatka na poštovej obálke najneskôr z dňa 07. 10. 2011). DataCentrum do uvoľnenia novej verzie systému ITMS spracuje iba korektne vyplnené a doručené žiadosti o aktiváciu konta. Od dňa 08. 10. 2011 až do uvoľnenia novej verzie systému ITMS bude možnosť vytvárania žiadostí o aktiváciu konta pre portál ITMS zablokovaná. Vytváranie žiadostí o aktiváciu konta pre portál ITMS bude dostupné až po uvoľnení novej verzie systému ITMS, t. j. od 18. 10. 2011.

Uvedený oznam sa v podobe na stiahnutie nachádza aj na úvodnej stránke portálu ITMS https://www.itms.sk/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku