Úlohy MŠVVaŠ SR na rok 2016

     V súlade s verejným záväzkom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo do mesiaca po schválení programového vyhlásenia vlády definitívny zoznam úloh, ktoré sa majú zrealizovať ešte v roku 2016.
     Rezort ho uzavrel na základe okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.
     Najdôležitejšou úlohou ministerstva v oblasti školstva v roku 2016 je vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Na verejnú diskusiu bude návrh programu predložený 1. decembra 2016.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku