Ukončenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre vysoké školy a SAV

  • Dátum: 22.09.2009

Celkovo 59 projektov prijala Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci výziev operačného programu Vzdelávanie s názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji“. Dve výzvy boli vyhlásené osobitne - pre územie Slovenska (mimo Bratislavského kraja) a samostatne pre Bratislavský kraj. Určené boli vysokým školám, Slovenskej akadémii vied a jej ústavom. Oprávnení žiadatelia mohli predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) do 24. augusta 2009.

Zámerom výziev bolo iniciovať spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni. Podpora rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a zvýšenie kvality študijných programov vysokých škôl, ako aj zvýšenie efektivity správy a manažmentu vysokých škôl mohli tvoriť obsahový rámec projektu. Dôležitou podmienkou splnenia oprávnenosti v zmysle výziev bolo smerovanie spomínaných aktivít na cieľové skupiny študentov štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na týchto školách, ako aj na doktorandov a postdoktorandov. Do tejto skupiny patril aj manažment vysokých škôl, zamestnanci pôsobiaci vo výskume a vývoji na vysokých školách či v Slovenskej akadémii vied a jej ústavoch.

Celková výška finančnej pomoci poskytnutej na obidve výzvy bola 36 miliónov eur. Žiadatelia výzvy  určenej pre územie SR mimo Bratislavského kraja žiadajú nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 39 miliónov eur, v rámci druhej výzvy je to približne 3,5 miliónov eur.

Najviac žiadostí o NFP podali žiadatelia zo Žilinského (10), Trnavského (9) a Nitrianskeho (9) kraja. Nasledujú kraje Košický (7), Bratislavský (6), Trenčiansky (6), Banskobystrický (4) a Prešovský (2). Ďalší šiesti žiadatelia sa zapojili do výzvy určenej pre Bratislavský kraj. Najväčší záujem o dotácie z fondov EÚ prejavili verejné vysoké školy, projekty podali aj žiadatelia z cirkevných a súkromných vysokých škôl. Slovenská akadémia vied predložila dva projekty a zapojili sa i dve štátne vysoké školy.

Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa krajov, žiadanej výšky NFP, žiadaných celkových oprávnených výdavkov a podľa jednotlivých sektorov je zverejnený na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk v časti aktuality.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku