Ukončenie týždňa písomných maturít a ďalšie kroky smerujúce k výsledkom žiakov

  • Dátum: 15.03.2019
     V piatok 15. marca 2019 ukončilo takmer 2 000 maturantov zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín týždeň písomných maturít. Týmto dňom sa tak uzatvára týždeň písomných maturít pre viac než 43 000 maturantov na celom Slovensku. V utorok žiaci písali testy a slohové práce zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, v stredu to boli zasa testy z vybraného cudzieho jazyka a vo štvrtok voliteľný test z matematiky.
     Organizátorom písomných maturitných skúšok je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Novinkou tohtoročných maturít je centrálne vyhodnocovanie odpovedí žiakov v testoch zo slovenského jazyka a literatúry. NÚCEM chce týmto zabezpečiť objektívne a jednotné hodnotenie testov všetkých maturantov. Všetky odpoveďové hárky zo slovenského jazyka a literatúry budú vyhodnotené centrálne za využitia informačných technológií. Táto zmena tiež zjednodušila prácu učiteľov, ktorí v predchádzajúcich rokoch maturít hodnotili niektoré úlohy podľa kľúča správnych odpovedí na školách v popoludňajších hodinách.
     „V najbližších dňoch budú všetky originály odpoveďových hárkov zo slovenčiny doručené do nášho spracovateľského centra, kde budú odpovede žiakov zoskenované, zdigitalizované a  vyhodnotené podľa rovnakého kľúča“, hovorí riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
     „Jednotlivé varianty a typy odpovedí žiakov vyhodnotíme podľa kľúča správnych odpovedí, ktorý bol, samozrejme, vytvorený zároveň spolu s testom a tiež prešiel kontrolou a pripomienkami zo strany recenzentov testov. Predpokladáme, že podobne ako tomu bolo aj v predchádzajúcom období, sa budú medzi odpoveďami žiakov vyskytovať aj také možnosti, ktoré bude potrebné osobitne posúdiť, odkonzultovať a vyhodnotiť, či sú akceptovateľné alebo nie. Takéto odborné posúdenie niektorých možných odpovedí žiakov urobíme koordinovane s predsedami predmetových maturitných komisií, ktorých nominovali na centrálne vyhodnocovanie odbory školstva pri okresných úradoch v sídle kraja. Finálnu podobu kľúča správnych odpovedí schváli, tak ako každý rok, validačná komisia expertov na slovenský jazyk a literatúru,“vysvetľuje Kanovská.
     Predpokladaný termín zverejnenia finálnej verzie kľúča správnych odpovedí zo slovenského jazyka a literatúry je 25. marca 2019 na stránke www.nucem.sk. Dohľad nad regulárnosťou a objektívnosťou hodnotenia všetkých odpovedí maturantov budú vykonávať nominovaní predsedovia predmetových maturitných komisií.
     Výsledky z testov externej časti maturitnej skúšky sa maturanti dozvedia v elektronickej forme 2. mája 2019 pred nástupom na akademický týždeň.  Od 20. mája do 7. júna budú na jednotlivých stredných školách prebiehať ústne maturity.
     Všetkým riaditeľom škôl, predsedom školských a predmetových maturitných komisií ďakujeme za spoluprácu a maturantom želáme veľa úspechov počas ďalších častí skúšok.

Foto: TASR
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku