Navigácia
Skočiť na obsah

Ukončenie štúdia a doklady o vzdelávaní

Žiaci prípravného štúdia sa nehodnotia, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné štúdium.

Základné štúdium (prvá časť prvého stupňa základného štúdia, druhá časť prvého stupňa základného štúdia, druhý stupeň základného štúdia) a štúdium pre dospelých sa ukončuje záverečnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie.

Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak

  1. žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
  2. žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov (štúdium možno ukončiť len k 31. januáru alebo k 30. júnu príslušného školského roka).

Riaditeľ školy môže zároveň štúdium predčasne ukončiť aj na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka o predčasné ukončenie štúdia.  V takomto prípade riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.

Skočiť na začiatok stránky