Ukončenie schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok vysokých škôl a SAV

30.11.2009

     Proces schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) ďalších dvoch výziev na predkladanie žiadostí o NFP z operačného programu Vzdelávanie (OPV) je ukončený. Výzvy s názvom „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji" boli určené pre štátne, verejné a súkromné vysoké školy, ako aj pre Slovenskú akadémiu vied, vrátane jej jednotlivých ústavov. Obidve vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 18. júna 2009, termín ich uzávierky bol 24. august 2009.
     Výzva súvisiaca s opatrením 1.2 „Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" pokrývala z geografického hľadiska územie Slovenskej republiky, s výnimkou Bratislavského kraja. Pre Bratislavský kraj bola samostatne určená druhá výzva vyhlásená v rámci opatrenia 4.2 „Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania". Ich cieľom bolo podporiť rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, zvýšiť kvalitu študijných programov vysokých škôl a iniciovať spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.
     Agentúra prijala celkovo 59 žiadostí o NFP, pričom na výzvu určenú pre územie mimo Bratislavského kraja reagovalo 53 záujemcov. Schvaľovací proces pozostával z kontroly formálnej správnosti, po nej nasledovalo odborné hodnotenie. Do tejto fázy postúpili projekty, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti. Proces schvaľovania pokračoval výberom žiadostí o NFP členmi výberovej komisie. Tí pri výbere projektov prihliadali predovšetkým na súlad s výberovými kritériami, presne špecifikovanými v každej výzve.
     Výberová komisia odporučila na schválenie 39 projektov. V súčasnosti agentúra týchto úspešných žiadateľov vyzýva na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Následne bude týmto žiadateľom zaslané rozhodnutie o schválení, resp. o neschválení žiadosti o NFP. Uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP sa z úspešného žiadateľa o NFP stane prijímateľ finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.
     Konkrétny zoznam schválených žiadostí o NFP bude po zaslaní spomenutých rozhodnutí o schválení zverejnený na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk, v časti zoznam schválených projektov.

Bratislava 30. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku