Ukončenie pilotnej fázy projektu Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

  • Dátum: 26.09.2019

     V Liptovskom Mikuláši sa konala konferencia, ktorou Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu SR uzatvorila pilotnú fázu projektu Europe Goes Local na Slovensku. Aktivity na národnej úrovni začali v januári 2018, pričom do projektu bolo zapojených celkovo 10 samospráv - tímov pozostávajúcich z mladých ľudí, zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou a predstaviteľov samospráv, ktorí počas 21 mesiacov absolvovali 5 vzdelávacích a hodnotiacich aktivít a mentorskú podporu. Projekt sa oficiálne začal v roku 2016 a momentálne je do neho zapojených 24 Národných agentúr.
     Súčasťou celého projektu na medzinárodnej úrovni bola aj tvorba Európskej Charty práce s mládežou na lokálnej úrovni, ktorú sme na konferencii oficiálne predstavili a uviedli do života. Do konzultačného procesu charty boli zapojené všetky krajiny, ktoré sú súčasťou projektu, pričom na Slovensku Chartu konzultovalo 43 zástupcov inštitúcií a organizácií z oblasti práce s mládežou. Cieľom Charty je prispievať k rozvoju lokálnej práce s mládežou, predstavuje dôležité kvalitatívne piliere práce s mládežou na lokálnej úrovni a môže slúžiť ako podklad pre tvorbu strategických dokumentov pre túto oblasť.
     Konferenciu otvoril riaditeľ Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada, ktorý vo svojom príhovore predstavil časti návrhu novely zákona o podpore práce s mládežou, ktoré sa týkajú podpory práce s mládežou na úrovni samospráv. Podčiarkol pritom, že návrh novely je stále predmetom legislatívneho procesu. Ivan Hromada zároveň spomenul aj proces prípravy novej stratégie SR pre mládež a krátko hovoril o jej vízii. Na záver sa zmienil aj o pripravovanej stratégii Rady Európy pre mládež do roku 2030, a vyslovil presvedčenie, že „minimálne dve zo štyroch priorít novej stratégie Rady Európy pre mládež sa budú týkať podpory práce s mládežou na miestnej úrovni, a to priorita revitalizácie pluralistickej demokracie a širšia priorita práce s mládežou“. 
     Koordinátorka projektu Europe Goes Local za Národnú agentúru Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu SR Lenka Babicová informovala o priebehu projektu na národnej a medzinárodnej úrovni. Možnosti spolupráce prostredníctvom Dotačnej schémy MŠVVaŠ SR - Programy pre mládež, ktoré implementuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vo svojom príhovore priblížil Rastislav Haľko, riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou.
     V panelovej diskusii s odborníkmi pre prácu s mládežou vystúpili so svojimi príspevkami zástupcovia širokého spektra organizácií. Okrem tímov sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia viacerých samospráv a organizácií. Na záver konferencie bola plénom symbolicky prijatá Európska charta práce s mládežou na lokálnej úrovni.
     Záverečnou konferenciou sa skončila pilotná fáza projektu, avšak od budúceho roka spustí Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu oficiálnu fázu s novými tímami, ktoré sa budú môcť do projektu prihlásiť už počas tohto novembra. Tentokrát bude projekt rozšírený o partnerstvo s Českou Národnou agentúrou Erasmus+, čo umožní vzájomné prepájanie českých a slovenských samospráv.

Charta v anglickej verzii - https://www.europegoeslocal.eu/charter/

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku