Ukáž svoj talent a kreativitu na celoslovenských súťažiach a vyhraj zaujímavé ceny

  • Foto: TASR
  • Dátum: 08.09.2021

Aj počas tohto školského roka 2021/2022 majú žiaci možnosť zapojiť sa do súťaží Ekoposter, Pramienok a Voda pre život – život pre vodu.

ilustračná foto

Ekoposter - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ v školskom roku 2021/2022

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť kolektívy žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, žiakov ZUŠ rovnakých vekových kategórií ako žiaci ZŠ a žiakov primy až kvinty gymnázií s osemročným vyučovaním s jednou doposiaľ nepublikovanou prácou, s vypovedaním vzťahu človeka k prírode. Odporúčame, aby kolektív tvorili 2 až 5 žiaci. Práca môže byť zhotovená ľubovoľnou technikou, formátu maximálne A0, nesmie byť však priestorová. Prácu odporúčame povrchovo upraviť (fixovať) proti oteru. Na zadnej strane musí byť nalepená prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (viď Príloha).

Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov.

Hodnotiacim kritériom prác je úroveň zvládnutia obsahového poňatia a výtvarného prevedenia, stvárnenia, originalita, nápaditosť, zosúladenie prác celého kolektívu do jedného celku.

Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, cenu poroty, cenu za nápad alebo iné výnimočné dielo, taktiež nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien. Výtvarné práce sa po skončení súťaže nevracajú, môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Súťažné kategórie:

Kategória ZŠ –

1. kategória ZŠ - žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ          

2. kategória ZŠ - žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ                                       

3. kategória ZŠ - žiaci 9. ročníka ZŠ                                               

Kategória gymnázií s osemročným vyučovaním

1. kategória GYM – žiaci primy – sekundy

2. kategória GYM – žiaci tercie – kvarty

3. kategória GYM – žiaci kvinty

Kategória ZUŠ

1. kategória ZUŠ - žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ          

2. kategória ZUŠ - žiaci 7. – 8. ročníka ZŠ                                       

3. kategória ZUŠ - žiaci 9. ročníka ZŠ                                               

Práce posielajte najneskôr 19. 11. 2021 (rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke) na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. Obálku označte heslom EKOPOSTER.

Pramienok  - celoslovenská súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku v školskom roku 2021/2022

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť deti navštevujúce materskú školu, základnú umeleckú školu i tie, ktoré sú v domácej starostlivosti, tiež deti predškolského veku zo zahraničia. Jeden súťažiaci môže poslať len jednu prácu na tému vyjadrujúcu vzťah človeka k prírode, ktorá nebola doteraz nikde publikovaná. Práca môže byť vytvorená rôznymi plošnými výtvarnými technikami, maximálne do formátu A3, nesmie byť priestorová. Na zadnej strane musí byť nalepená prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (viď Príloha).

Cieľom súťaže je pestovať zodpovedný vzťah človeka k prírode. Poslaním je rozvíjať základy ekologickej inteligencie detí, pestovať ekologické svedomie najmladších detí, rozvoj talentov v školskom i domácom prostredí.

Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, cenu poroty a mimoriadnu cenu za výnimočné dielo alebo neudeliť niektorú z cien. Výtvarné práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely.

Súťažné kategórie:

1. kategória - do 4 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 4 roky

2. kategória - do 5 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 5 rokov

3. kategória - do 6 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 6 rokov

4. kategória -  nad 6 rokov - do 7 rokov - dieťa, ktoré do dátumu uzávierky nedovŕšilo 7 rokov

5. kategória ZUŠ - deti predškolského veku navštevujúce ZUŠ

Práce posielajte najneskôr 19. 11. 2021 (rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke) na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. Obálku označte heslom PRAMIENOK.

Voda pre život – život pre vodu - celoslovenská súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl v školskom roku 2021/2022

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Podmienky súťaže:

Do súťaže môžu byť prihlásené práce žiakov - jednotlivcov prvého až štvrtého ročníka základných škôl  a žiakov špeciálnych škôl, nepublikované v iných médiách a súťažiach. Jeden žiak môže poslať len jednu prácu v slovenskom jazyku bez určenia rozsahu. Žiaci prvého ročníka ZŠ a žiaci špeciálnych škôl môžu tvoriť jednoduché slovné spojenia – rýmy, rýmovačky na slová, ktoré vystihujú prírodu, pričom text môže byť doplnený kresbou. Súťaž je tematicky orientovaná na vzťah k prírode. Súčasťou každej práce musí byť aj prihláška s čitateľne vyplnenými údajmi (viď Príloha).

Cieľom súťaže je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Poslaním súťaže je vytvárať základy pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, udeliť cenu poroty, cenu za nápad a za iné výnimočné dielo alebo neudeliť niektorú z cien. Literárne práce sa po skončení súťaže nevracajú a môžu byť použité na propagačné a iné účely. 

Súťažné kategórie: Poézia/ próza

  1. kategória: žiaci 2. ročníka ZŠ                                
  2. kategória: žiaci 3. ročníka ZŠ                                
  3. kategória: žiaci 4. ročníka ZŠ
  4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ
  5. osobitná kategória: žiaci špeciálnych škôl

Práce môžete posielať e-mailom na adresu:  martina.harkabuzova@trstena.sk (predmet e-mailu: VPŽ – ŽPV) alebo poštou na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená (obálku označte heslom VPŽ - ŽPV) najneskôr 12. 11. 2021 (rozhoduje dátum odoslania e-mailovej pošty alebo dátum odoslania na poštovej pečiatke).

 

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční najneskôr 2. 12. 2021. Výsledková listina a prezentácia najlepších prác budú zverejnené na webovej stránke mesta Trstená (www.trstena.sk), na facebooku Mesto Trstená a na webovej stránke MŠVVaŠ SR. Ocenení žiaci budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky (podľa uvedených kontaktov v prihláške), diplomy a vecné ceny im budú zaslané poštou. Slávnostné odovzdávanie cien sa tento rok neuskutoční.

Bližšie informácie: 043/53 10 124,  0910 906 470, martina.harkabuzova@trstena.sk

                              www.trstena.sk, facebook: Mesto Trstená                                

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku