Učiteľky materských škôl so záujmom diskutovali s ministrom školstva

  • Dátum: 16.05.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 16. mája 2008 zúčastnil na 14. sneme Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorý sa konal v Poprade. V rámci seminára, ktorého hlavnou témou bolo smerovanie materských škôl, predniesol príspevok a diskutoval s pedagógmi.
    
Vo svojom vystúpení Ján Mikolaj zdôraznil, že materská škola má vlastné výchovné poslanie: „Nie je správne pozerať sa na ňu ako na predstupeň alebo prestupnú stanicu pred školskou dochádzkou. Pre každé dieťa sa nástupom do materskej školy začína úsek života s mnohými novými požiadavkami a v novom prostredí, ktoré sa veľmi líši od dôverne známeho domova." Ďalej uviedol, že materská škola sa dnes chápe ako partner rodiny, ktorý úzko spolupracuje s rodičmi a zabezpečuje pre deti výchovu - od telesnej, cez pracovnú či zdravotnú, až po environmentálnu. V tomto procese však nemôžu chýbať ani prvky vzdelávania. Napomôcť takémuto smerovaniu by mal aj nový zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý zaradí materské školy do sústavy škôl, umožní bezplatnú a dobrovoľnú predškolskú výchovu rok pred povinnou dochádzkou či priamu účasť rodičov na výchove a vzdelávaní v materskej škole.
     V diskusii sa učiteľky materských škôl živo zaujímali o obsahovú reformu školstva. Témou ich rozhovorov s ministrom bola tvorba školských vzdelávacích programov, financovanie materských škôl a možnosti ich kariérového rastu.
Pracovné stretnutie bude zajtra pokračovať vo Svite tvorivými dielňami, počas ktorých si pedagógovia budú vymieňať skúsenosti.

Poprad 16. mája 2008

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku