Učitelia to budú mať jednoduchšie pri tvorbe školských vzdelávacích programov

02.06.2015
     Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje manuály, ktoré riaditeľom a učiteľom základných škôl pomôžu pri tvorbe školských vzdelávacích programov. Nájdu ich na webovom sídle ŠPÚ v priebehu júna 2015. Metodiky k štátnym vzdelávacím programom zverejní ŠPÚ na svojom portáli v auguste 2015.
    Inovované štátne vzdelávacie programy prinášajú zásadnú zmenu v prípade školských vzdelávacích programov. Manuály na tvorbu školských vzdelávacích programov majú riaditeľom a učiteľom poskytnúť návod na to, ako vytvoriť školský vzdelávací program.
     Inovované štátne vzdelávacie programy pre 1. stupeň základnej školy, štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy a Štátny vzdelávací program pre gymnáziá sú platné od 1. 9. 2015. Do praxe sa zavádzajú na základnej škole od 1. a 5. ročníka. Na gymnáziách so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom od 1. ročníka a v prípade gymnázií s osemročným vzdelávacím programom od 1. a 5. ročníka.
     Rámcový učebný plán pre základné školy je rozdelený na ročníky. Viac hodín získali učebné predmety ako slovenský jazyk a literatúra a matematika. Zároveň sa na prvom stupni ZŠ opäť zavádza prvouka, žiakom druhého stupňa pribudne napríklad hudobná a výtvarná výchova. 
     V oblasti jazykového vzdelávania sa na žiadosť profesijných združení stal druhý cudzí jazyk voliteľným predmetom. Škola ho povinne ponúka žiakom v rámci voliteľných hodín. Anglický jazyk zostáva povinným prvým jazykom od 3. ročníka základnej školy.
     ŠVP pre gymnáziá tvoria dva druhy vzdelávacích štandardov, a to vzdelávacie štandardy pre gymnáziá so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom a vzdelávacie štandardy pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom.
     Rámcový učebný plán spolu so vzdelávacím obsahom je v ŠVP stanovený na celé štúdium. Rozdelenie časovej dotácie a učiva do ročníkov je plne v kompetencii školy. ŠVP pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom zavádza od prvého ročníka štúdia dva cudzie jazyky. Žiak si môže vybrať anglický, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky alebo španielsky jazyk. Ponuka jazykov závisí od možností školy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku