Učitelia sa dozvedia viac o tom, ako učiť prírodovedné a technické predmety atraktívnejšie

17.10.2019

     Aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami sú výzvou pre učiteľov stredných škôl. Tejto téme, ako aj sieťovým technológiám a bádateľskému spôsobu vyučovania je venovaná konferencia, ktorá sa koná v dňoch od 17. do 19. októbra 2019 v Tatranských Matliaroch.
     Podujatie sa organizuje ako súčasť aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s partnerskými univerzitami a ďalšími partnermi. Určené je učiteľom stredných škôl mimo Bratislavského kraja.
     Vývoj v oblasti technických a prírodných vied si aj od vzdelávania v týchto predmetoch na školách, vyžaduje zvýšené nároky na učiteľov a ich reakciu na súčasné trendy. Aj pedagógovia sa tak musia vzdelávať v takých oblastiach, ako je internet vecí, sieťové technológie či kybernetická bezpečnosť. Vďaka takýmto poznatkom pripravia svojich študentov na požiadavky praxe v sfére informačných a komunikačných technológií a umožnia im obstáť v konkurencii na trhu práce.
      Ako takéto vzdelávanie poskytnúť a čo so sebou inovatívna výučba prináša, o tom sa učitelia stredných škôl dozvedia od lektorov z partnerských vysokých škôl národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Pohľad priamo z praxe poskytnú pedagógom zástupcovia IT firiem.
     Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk .Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku