Učitelia môžu získavať kredity už v 72 vzdelávacích programoch

22.03.2010

    Pedagógom a odborným zamestnancom o profesijný rozvoj je k dispozícii už 72 akreditovaných vzdelávacích programov. Prehlbovať, zdokonaľovať a rozširovať kvalifikácie a profesijné kompetencie v súlade s najnovšími poznatkami a spoločenskými potrebami si môžu všetci záujemcovia  v rôznych druhoch ponúkaných programov. Uskutočňovať sa budú ako funkčné, inovačné, kvalifikačné, špecializačné a aktualizačné vzdelávanie. V závislosti od rozsahu programu je možné za niektoré kvalifikačné programy získať od 60 do 169 kreditov, za špecializačné od 35 do 47 a inovačné od 15 do 25 kreditov.

    V súčasnosti sú v schvaľovacom procese desiatky žiadostí o akreditáciu. Po doplnení požadovaných informácii žiadateľmi, budú žiadosti schválené a k dispozícii uchádzačom o kontinuálne vzdelávanie v najbližšom čase.

   Akreditačná rada MŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bola zriadená na základe zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ako poradný orgán Ministerstva školstva SR na účely akreditovania programov kontinuálneho vzdelávania.  Jej úlohou je posudzovať jednotlivé programy kontinuálneho vzdelávania a vypracovávať k nim odborné stanoviská.

   Akreditačná rada má 14 riadnych členov, ktorí boli nominovaní rôznymi odbornými združeniami, stavovskými organizáciami či inými inštitúciami oprávnenými poskytovať vzdelávanie.

Viac informácií

Bratislava 23. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku