Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022│Utorok s virtuálnou realitou

Utorok s virtuálnou realitou sa uskutoční 8. 11. 2022 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť. Všetky informácie o podujatiach sa dozviete na tyzdenvedy.sk.

Utorok s virtuálnou realitou sa uskutoční 8. 11. 2022 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022

1. prednáškový blok │Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita

V prednáške Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita sa budeme zaoberať strachom z výšok, tzv. akrofóbiou, ale objasníme aj pojmy, akými sú napríklad posturálna hrozba, senzorický reweighting a regulácia postoja. Budeme hovoriť o tom, ako môže strach z výšky a následného pádu spôsobiť v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu a prirodzený stresový faktor. Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo virtuálnej realite, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite. Využitie virtuálneho prostredia s posturálnou hrozbou môže poskytnúť skúsenosť podobnú realite, na ktorú si človek postupne zvyká. Výhodou virtuálnej reality je možnosť poskytnúť silný zmyslový zážitok v kontrolovanom, komplexnom a ľahko opakovateľnom prostredí.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 7. 11. 2022.

Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR. Vstup na podujatie je voľný.

Školské skupiny prosíme o registráciu na podujatie prostredníctvom formulára.

Hosť: RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka v rámci oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Jej hlavným zameraním je vplyv veku na držanie tela seniorov a pacientov s Parkinsonovou chorobou. Zameriava sa na analýzu rovnováhy postoja, na senzorickú stimuláciu pri postoji a vibráciu posturálnych svalov, má bohaté skúsenosti s využitím posturografie a inerciálnych snímačov pri sledovaní rovnováhy postoja v rôznych senzorických podmienkach, napríklad počas vibračnej stimulácie vybraných svalov, pri postoji na nestabilnej podložke, či počas vyradenia zrakovej informácie či už v reálnom alebo virtuálnom prostredí.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022│Utorok s virtuálnou realitou 1. prednáškový blok │Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita 

2.prednáškový blok │Psychologické laboratórium virtuálnej reality

Bojíte sa pavúkov, šoférovania alebo máte iné psychické problémy? S liečbou psychických porúch nám môže pomôcť virtuálna realita. Tá nás dokáže vtiahnuť do situácií, ktorým čelíme a prispôsobiť myšlienky, emócie a správanie v problematických situáciách v našom živote. Za pomoci psychológa a terapie tak môžeme byť vystavení podnetom, ktoré majú liečivý účinok. Prostredie, v ktorom sa pomocou virtuálnej reality ocitneme, je vybudované tak, aby verne pripodobnilo také okamihy nášho života, ktoré potrebujeme prekonať alebo vyriešiť. Využitie virtuálnej reality ako terapie nám vo svojej prednáške priblíži PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, v utorok 8. novembra o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný.

Terapia virtuálnou realitou je formou pomoci, ktorá využíva túto technológiu na liečbu a rehabilitáciu psychických porúch. Je známa aj pod pojmami Virtual reality therapy, Virtual reality immersion therapy, Virtual therapy exposure therapy, ale tiež aj Computer cognitive behavioral therapy.
V zahraničí sa fenomén VR (virtuálnej reality) využíva pri práci s klientmi so širokým spektrom duševných ťažkostí, najmä však pri fóbiách a traumách. Prostredníctvom dostupných psychologických programov si klient môže v bezpečí VR skúšať rôzne reakcie na podnety, a tak získava veľmi dôležitú istotu, ktorú potom prenáša do reálneho sveta. Počas prednášky sa budeme venovať terapii VR, jej typom, výhodám aj nevýhodám, ako aj možnostiam využitia VR v pomáhajúcom procese
pre ľudí s duševnými ťažkosťami.

Po prednáške sa môžete tešiť aj na interaktívnu časť, v ktorej si budete môcť priamo vyskúšať virtuálnu realitu v pomáhajúcom procese. Taktiež si budete môcť vyskúšať ako virtuálna realita funguje a pozrieť si výstavy Centra vedecko-technických informácií SR, a to výstavu Slovenskí vedci: Prístup povolený o aktívnych vedeckých laureátoch ocenenia Cena za vedu a techniku, výstavu Pravda alebo hoax, v ktorej sú vyvrátené nebezpečné zavádzajúce a klamlivé tvrdenia z internetu, ako aj výstavu Štyri živly, prostredníctvom ktorej sa dozviete ako ovplyvňujú jednotlivé živly klimatický systém na našej planéte.

Hosť: PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem svojej pedagogickej práce sa od roku 2019 angažuje aj v IPčko.sk – internetovej poradni pre mladých, kde pôsobí ako koordinátorka centier krízovej intervencie Káčko. Je koordinátorkou Psychologického laboratória VR a je súčasťou tímu odborníkov v Projekte Online terénnej práce, ktorí denne mapujú online prostredie a dianie v ňom. Zameriava sa na fenomény internetu v kontexte mladých ľudí. Poslaním IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách mali nepretržite dostupnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. V záujme tohto poslania v IPčku využívajú a prepájajú najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami.

Podujatie sa uskutoční 8. novembra 2022 o 17.00 hod. v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 7. novembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022│Utorok s virtuálnou realitou 2. prednáškový blok │Psychologické laboratórium virtuálnej reality 


Utorok s virtuálnou realitou sa uskutoční 8. 11. 2022 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok, predpoludním o 9.00 hod. pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 hod. pre širokú verejnosť. Všetky informácie o podujatiach sa dozviete na tyzdenvedy.sk.


Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 sa uskutoční v období od 7. do 13. novembra 2022. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a  EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.skčasopis QuarkNextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky