Turecko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a vládou Tureckej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu
(Ankara, 27. 4. 1995; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 110/1998 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a športovej výmeny medzi vládou SR a vládou Tureckej republiky na roky 1998 - 2000
(Ankara, 30. 4. 1998; platí do podpisu nového zmluvného dokumentu)
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku