Trio program a národný program SK PRES 2016


Program každého predsedníctva v Rade EÚ vychádza z aktuálnej agendy inštitúcií EÚ, ako aj špecifickej národnej vízie, ktorá má pridanú hodnotu pre celú Úniu. V snahe o väčšiu kontinuitu práce v rámci Rady EÚ a lepšiu koordináciu po sebe nasledujúcich predsedníckych krajín realizuje každé predsednícke Trio spoločný politický program. Predsednícke Trio Holandsko – SR - Malta sa zhodli na inovatívnom prístupe k spoločnému programu v duchu "menej, ale lepšie", t.j. sústrediť sa na menší počet iniciatív, ktoré však majú zásadnejšie dopady. Na základe rokovaní a stretnutí na vysokej a pracovnej úrovni bol vytvorený program Tria, ktorý je politický a strategický obsahom, stručný a úderný formou, a tiež zrozumiteľný verejnosti. 

Príspevok Slovenskej republiky do spoločného programu predsedníckeho Tria bol formulovaný v dokumente „Východiská 18-mesačného programu Rady EÚ – príspevok Slovenskej republiky". Spoločný program predsedníckeho Tria bol formálne prijatý Radou EÚ pre všeobecné záležitosti dňa 15. decembra 2015 a jeho cieľom je rozvíjať päť priorít Strategického programu pre Úniu v časoch zmien.

Týmito prioritami sú:
 
1. zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť,
2. Únia chrániaca všetkých občanov,
3. energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou,
4. sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť,
5. Únia ako silný globálny hráč.
 
Následne, po prijatí spoločného programu predsedníckeho Tria, sa začal formovať národný program SK PRES 2016. Prvým krokom bolo prijatie materiálu „Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie" vládou SR dňa 24. februára 2016. Tento materiál je rámcom pre tvorbu 6 - mesačného národného programu SK PRES 2016, ktorý bude sfinalizovaný jeden mesiac pred začiatkom SK PRES 2016.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku