Testovanie pohybových predpokladov žiakov

20.06.2019

     Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v 3. ročníku.
     Zámerom ministerstva školstva je prostredníctvom národného testovania zistiť úroveň pohybovej výkonnosti detí v Slovenskej republike, priviesť deti k športu, aby sa pohybová aktivita dostala do ich denného režimu a zároveň zvýšiť pravdepodobnosť identifikovania športovo nadaných detí. „Projekt sa bude ďalej rozvíjať a prinesie regionálne mapovanie, ako aj možnosť využívať športové poukazy,“ povedala Martina Lubyová. „Dôležité je pre nás tiež zistenie, že súčasné deti majú porovnateľný index telesnej hmotnosti, ako mali deti v tomto veku pred 20 aj 40 rokmi, čo znamená, že u žiakov prvých ročníkov nezaznamenávame prejavy obezity,“ podčiarkla ministerka školstva.
     Začiatkom šk. roka 2018/2019 boli rozposlané na všetky základné školy prístupové kódy z Rezortného informačného systému ministerstva školstva a 23.10.2018 bola sprístupnená ostrá verzia informačného systému testovania žiakov (ISTŽ), kam sa začali vkladať výsledky z testovaní na približne 2 500 základných školách. ISTŽ umožňuje zadávať výsledky on-line aj priamo v telocvični, ak je tam zabezpečený prístup k internetu.
     Súčasťou softvéru je osvedčenie, ktoré obsahuje odporúčanie vhodných športov, resp. športových disciplín pre žiaka na základe dosiahnutých výsledkov. Víziou do budúcnosti je sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, kde môže svoje dieťa rodič prihlásiť. Osvedčenie si môžu školy vytlačiť prostredníctvom ISTŽ už ku koncoročnému vysvedčeniu. „Každý rodič bude mať prehľad o svojom dieťati. Je to dobrá rada pre rodičov, aby netápali a boli tiež viac motivovaní k podpore dieťaťa v športovej aktivite,“ uviedla ministerka Martina Lubyová. Sprístupnenie súhrnných výsledkov testovania žiakov pre verejnosť, bude ešte potrebné pripraviť prostredníctvom internetového portálu, čo je naplánované v budúcom šk. roku.
     Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov pozostávalo z testovej batérie: telesná výška a telesná hmotnosť (somatické predpoklady), výdrž v zhybe nadhmatom (silovo statická schopnosť), sed ľah za 1 minútu (silovo vytrvalostná schopnosť), viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov (vytrvalostná schopnosť), skok do diaľky z miesta (rýchlostne silová schopnosť), 4 x 10 metrov člnkový beh (rýchlostne koordinačná schopnosť), predklon v sede s dosahovaním (pohyblivosť), opakovaná zostava s tyčou (koordinačná schopnosť), kotúľanie 3 lôpt (technika – manipulácia), vlajkovaná naháňačka (taktika – rozhodovacie procesy).
     V testovaní pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov v školskom roku 2018/2019 chlapci dosiahli horšie výsledky vo všetkých štyroch možných porovnateľných testoch uskutočnených v 90. rokoch. Horšie výsledky dosiahli v úrovni silovo-statickej schopnosti, vytrvalosti, rýchlostno-silovej schopnosti, ako aj v úrovni pohyblivosti. Z výskumu spred 40 rokov vieme u chlapcov porovnať len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti, ktorá je bohužiaľ rovnako v súčasnosti výrazne horšia. Pri porovnaní celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili z časti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia 7-ročných chlapcov v porovnateľných testov podpriemerné, dokonca až výrazne podpriemerné výsledky. V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.
     Výsledky testov z celonárodného testovania, ktoré vieme porovnávať s výsledkami z rokov 1993-1994 naznačujú, že dievčatá sú rovnako horšie vo všetkých štyroch možných sledovaných testoch. Horšie výsledky dosiahli v úrovni silovo-statickej schopnosti, vytrvalosti, rýchlostno-silovej schopnosti, ako aj v úrovni pohyblivosti. Rovnako ako u chlapcov aj u dievčat vieme spred 40 rokov porovnať len úroveň rýchlostno-silovej schopnosti. Opäť je to však výrazne horší výsledok. Keď porovnáme výsledky celonárodného testovania s normami pre českú populáciu z roku 1996, ktoré sa tvorili z časti aj z výsledkov výskumov na Slovensku, dosahuje súčasná populácia 7-ročných dievčat v porovnateľných testov identické výsledky ako v prípade chlapcov. V rýchlostno-silovej schopnosti dosahujú podpriemerné, v silovo-vytrvalostnej schopnosti priemerné a v rýchlostno-koordinačnej schopnosti výrazne podpriemerné hodnotenie.
     Aktuálne čísla a štatistiky z testovania pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov v šk. roku 2018/2019 (Zdroj: ISTŽ):

- počet základných škôl na Slovensku, vrátane elokovaných pracovísk: 2 472,
- počet žiakov prvých ročníkov v ISTŽ: 57 300,
- výsledky vyše 37 000 otestovaných žiakov sú k 15.5.2019 už vložené do systému.

     MŠVVaŠ SR realizuje projekt testovania žiakov prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie Národného športového centra (NŠC) v spolupráci s vysokými školami telovýchovného zamerania, Slovenským olympijským a športovým výborom a Slovenským paralympijským výborom. NŠC je príspevkovou organizáciou pôsobiacou vo verejnom záujme v oblasti podpory elitných športovcov a v oblasti vzdelávania športových odborníkov. Projekt testovania bol legislatívne upravený zákonom o športe na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 564 zo 14. októbra 2015. Plne pripravený bude v školskom roku 2021/2022, v ktorom budú testovaní už aj žiaci tretích ročníkov základných škôl.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku