Testovanie 9 2022 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom

Testovanie 9 2022 sa uskutočnilo 6. apríla 2022 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 7. apríla 2022 z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry na jednej škole s vyučovacím jazykom ukrajinským. V riadnom a náhradnom termíne sa testovanie uskutočnilo spolu na 1 597 školách, z toho bolo 1 469 základných škôl, 119 gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a 9 stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom. Zo všetkých škôl bolo 1 450 s vyučovacím jazykom slovenským, 127 s vyučovacím jazykom maďarským, 17 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským a 2 školy uviedli iný vyučovací jazyk.

logo NÚCEM

Na testovaní sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím sa mohli v tomto školskom roku zúčastniť Testovania 9 v náhradnom termíne.

Testy písalo v riadnom termíne spolu 41 096 žiakov (48,3 % dievčat a 51,7 % chlapcov). Z uvedeného počtu malo 38 536 žiakov vyučovací jazyk slovenský, 2 510 žiakov vyučovací jazyk maďarský, 10 žiakov vyučovací jazyk ukrajinský a 40 žiakov vyučovací jazyk iný. Najväčší podiel žiakov 4. ročníka osemročných gymnázií je v Bratislavskom kraji (29,0 %), najmenej žiakov je v Trnavskom kraji (7,4 %). Náhradného termínu sa zúčastnilo 512 žiakov.

Testovaných bolo 4 032 žiakov so zdravotným znevýhodnením (9,8 % z celkového počtu testovanej populácie), 860 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (2,1 % z celkového počtu testovaných žiakov), 1 032 žiakov z rodín poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi (2,5 % z celej populácie žiakov) a 197 cudzincov (0,5 % z testovanej populácie žiakov).

Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento rok zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už ráno od rozbalenia zásielky s testami až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania v popoludňajších hodinách.

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2021/2022 – riadny termín

MATEMATIKA

Test z matematiky riešilo 41 006 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 53,2 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 52,5 % a chlapci 53,9 %, ich výsledky sú porovnateľné.

Test z matematiky písalo na základných školách 38 115 žiakov (92,9 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 51,7 %. Výsledky žiakov základných škôl z matematiky sú vo všetkých krajoch porovnateľné, na úrovni celoslovenského priemeru.

Test z matematiky písalo na gymnáziách s 8-ročným vzdelávacím programom 2 760 žiakov (6,7 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 74,3 %. Najlepšie výsledky spomedzi gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom dosiahli žiaci Bratislavského kraja s úspešnosťou 81,7 %, mierne horšie výsledky dosiahli žiaci Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 66,9 %, najhoršie výsledky dosiahli žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 65,8 % na úrovni strednej miery významnosti.

Celoslovenské výsledky žiakov z matematiky v Testovaní 9 2022 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.1. Regionálne rozdiely vo výkone žiakov z matematiky sa potvrdzujú aj na úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresov Bratislava I s úspešnosťou 73,3 % a Bratislava IV, ktorého žiaci dosiahli úspešnosť 67,7 %, ich výsledky boli silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Ďalšiu skupinu tvoria okresy, ktoré dosiahli výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer, a to: Bratislava II, Košice I, Košice IV a Trenčín.  Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer sú v okresoch: Gelnica, Rožňava, Medzilaborce, Rimavská Sobota a Revúca. Výsledky z matematiky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer sme zaznamenali v okresoch: Trebišov, Veľký Krtíš, Svidník, Poltár, Sabinov, Košice – okolie a Vranou nad Topľou. Všetky okresy so silne a stredne vecne významne horšími výsledkami majú viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre niektoré z týchto okresov sú príznačné oba javy).

Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín v teste z matematiky na úrovni krajov uvádzame v Prílohe 2. Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť 80 % a viac v teste) je v  Bratislavskom kraji (23,3 %). Najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom kraji (15,2 %), Košickom kraji (15,6 %) a Prešovskom kraji (15,9 %). Najviac žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky (úspešnosť pod 40 % v teste), je v Košickom kraji (48, 7 %) a Banskobystrickom kraji (47,4 %). V Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji bolo najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (4,0 % – 5,4 % z celkového počtu žiakov v kraji). Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín na úrovni okresov uvádzame v Prílohe 3.

Pri rozdelení žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou 80 % a viac) je v Bratislavskom kraji (62,2 %),  najmenší podiel takýchto žiakov je v Košickom (32,3 %) a Banskobystrickom kraji (33, 9 %). V ostatných krajoch tvorí podiel najúspešnejších žiakov 40 % až 50 % zo všetkých testovaných žiakov gymnázií v danom kraji. Osemročné gymnáziá s najväčším podielom žiakov s úspešnosťou pod 40 % v teste z matematiky sa nachádzajú  v Banskobystrickom kraji (18,5 %), Košickom kraji (17,9 %) a Nitrianskom kraji (14,2 %). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov menej ako 10 % z testovaných žiakov v príslušnom kraji. Bližšie informácie o rozdelení žiakov osemročných gymnázií do piatich výkonnostných skupín uvádzame v Prílohe 4.

Na základe rozdelenia žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 4 výkonnostných skupín (1 – najnižšia výkonnostná skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú veľké rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa typu školy. Grafické znázornenie rozdielov vo výkonnostných skupinách je uvedené v Prílohe 5. Najvyššiu výkonnostnú skupinu (najúspešnejší žiaci v teste) tvorí na základných školách 21,9 % žiakov, na 8-ročných gymnáziách je to 53,0 % žiakov. Najnižšiu výkonnostnú skupinu (najmenej úspešní žiaci v teste) tvorí na základných školách 28,9 % žiakov a na 8-ročných gymnáziách to je 5,1 % žiakov.

Test z matematiky písalo na stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom 131 žiakov (0,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 53,9 %.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 583 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 59,1 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 63,1 % a chlapci 55,4 %. Výsledok dievčat a chlapcov je porovnateľný.

Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 35 758 žiakov (92,7 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 58,0 %. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú, podobne ako v matematike, výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi nie sú významné rozdiely.

Na gymnáziách s 8-ročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2 693 žiakov (7,0 % z testovanej populácie žiakov) s  priemernou úspešnosťou 74,2 %. Najlepšie výsledky spomedzi gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom dosiahli žiaci Bratislavského kraja s úspešnosťou 77,8 %, mierne horšie výsledky medzi gymnazistami dosiahli žiaci Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 70,7 %, stredne horšie výsledky ako priemer osemročných gymnazistov dosiahli žiaci Košického kraja s výslednou úspešnosťou 68,2 %.

Výsledky celej populácie  testovaných žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 9 2022 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.2. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Bratislava I, ktorí dosiahli priemernú úspešnosť 74,4 %, ich výsledky sú silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Bratislava IV s úspešnosťou 68,5 % a Bratislava II, ktorého žiaci dosiahli úspešnosť 66,5 %. Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Gelnica a Revúca. Výsledky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch: Rožňava, Medzilaborce, Sabinov, Rimavská Sobota, Trebišov, Poltár, Veľký Krtíš, Košice – okolie a Lučenec. Všetky okresy so silne a stredne vecne významne horšími výsledkami majú viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre niektoré z týchto okresov sú príznačné oba javy).

Test zo slovenského jazyka a literatúry na stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom písalo 132 žiakov (0,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 54,9 %.

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 509 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 70,7 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 73,4 % a chlapci 68,2 %. Výsledok dievčat je porovnateľný s výsledkom chlapcov. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (78,6 %), najslabšie žiaci Košického kraja (61,3 %). Ďalšie informácie o výsledkoch okresov z maďarského jazyka a literatúry uvádzame v Prílohe 1.3.

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 499 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 59,5 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 63,1 % a chlapci 56,2 %. Ich výsledky sú porovnateľné. Výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci Bratislavského kraja (80,3 %), najslabšie výsledky dosiahli žiaci Banskobystrického kraja (56,7 %). Bližšie informácie o výsledkoch okresov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry uvádzame v Prílohe 1.4.

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 10 žiakov s priemernou úspešnosťou 62,5 %.

ŽIACI S ÚSPEŠNOSŤOU NAD 90 % A ŽIACI S ÚSPEŠNOSŤOU NAD 80 %

Žiaci, ktorí v testoch z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, môžu byť prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania a žiaci s úspešnosťou najmenej 80 % v testoch z matematiky a zároveň aj zo slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry), môžu byť prijatí na štúdium na strednej odbornej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania.

Zo žiakov, ktorí písali dva testy (matematika a slovenský jazyk a literatúra) dosiahlo súčasne z oboch testovaných predmetov úspešnosť 90 % a viac 1 717 žiakov (4,5 % žiakov) – z toho 1 355 žiakov základných škôl (3,8 % žiakov), 360 žiakov gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom (13,6 % žiakov), 2 žiaci stredných športových škôl s 8-ročným vzdelávacím programom. Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 90 % a viac súčasne z oboch testovaných predmetov bolo v Bratislavskom kraji (7,7 % žiakov), v ktorom mali žiaci zároveň najväčšie zastúpenie aj na základných školách (5,3 %) aj gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom (20,3 %). Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac na základných školách a gymnáziách je uvedený v Prílohe 6.1.

Zo žiakov, ktorí písali tri testy (matematika, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra) dosiahlo súčasne zo všetkých troch testovaných predmetov úspešnosť 90 % a viac 58 žiakov (2,3 % žiakov) – z nich 56 zo základných škôl a 2 z gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom. Bližšie informácie o výsledkoch uvádzame v Prílohe 6.2.

Úspešnosť 80 % a viac z dvoch testov (matematika a slovenský jazyk a literatúra) súčasne dosiahlo 5 507 žiakov (14,3 % žiakov) – z toho 4 537 žiakov základných škôl (12,7 % žiakov), 960 žiakov gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom (36,2 % žiakov) a 10 žiakov stredných športových škôl s 8-ročným vzdelávacím programom. Najväčšie zastúpenie žiakov s úspešnosťou 80 % a viac súčasne z oboch testovaných predmetov bolo opäť v Bratislavskom kraji, a to spolu základné školy aj gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom (22,2 % žiakov), na základných školách dosiahlo takúto úspešnosť 16, 8 % žiakov a na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 50,8 % žiakov. Podiel žiakov s úspešnosťou 80 % a viac na základných školách a gymnáziách je uvedený v Prílohe 6.3.

Úspešnosť 80 % a viac z troch testov (matematika, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra) súčasne dosiahlo 215 žiakov (8,6 % žiakov) – z nich 203 zo základných škôl a 12 z gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom. Bližšie informácie o výsledkoch uvádzame v Prílohe 6.4.

Prezentáciu s výsledkami a prílohy k tlačovej správe nájdete aj na webovom sídle NÚCEM.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky