Testovanie 5 2022 - Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022

Testovanie 5 2022, celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl, sa konalo 18. mája 2022 na 1 499 základných školách. Z celkového počtu škôl bolo 1 358 s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 14 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 1 škola s ukrajinským jazykom a 1 škola s iným vyučovacím jazykom.

logo NÚCEM

Testy písalo spolu 48 723 piatakov, z toho bolo 45 880 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 798 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským, 11 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským a 34 žiakov s vyučovacím jazykom iným. Z celkového počtu zúčastnených žiakov bolo 24 190 dievčat (49,6 %) a 24 533 chlapcov (50,4 %). Testovania sa zúčastnilo 3 736 žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,7 % z celkového počtu testovaných piatakov), 2 471 (5,1 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 1 695 (3,5 %) žiakov z rodín poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi a 233 žiakov cudzincov (0,5 %).

Testy z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra obsahovali rovnako 30 úloh a boli zostavené v súlade s obsahom vzdelávania a výkonovým štandardom pre 1. – 5. ročník testovaných predmetov deklarovaných v Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň ZŠ a vo vzdelávacom štandarde 5. ročníka Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ.

Objektívnosť priebehu testovania bola zabezpečená prítomnosťou pedagogických zamestnancov z iných škôl vykonávajúcich externý dozor. Kontrolu objektivity testovania  s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie testovania vykonala na 112 základných školách Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI). Z uvedených škôl bolo 99 štátnych, 9 cirkevných
a 4 súkromné. Zo zistení ŠŠI vyplýva, že vo väčšine škôl (93,75 %) riaditelia a školskí koordinátori pripravili vhodné podmienky na realizáciu testovania. Nedostatky boli zistené na 7 základných školách, väčšinou sa jednalo o nedodržanie pokynov zo strany koordinátora alebo administrátora.

MATEMATIKA

Test z matematiky písalo celkovo 48 664 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 61,0 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 60,0 % a chlapci 62,0 %, podľa pohlavia neboli medzi žiakmi zistené vecne významné rozdiely.

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov porovnateľné, 44 351 (91,1 %) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 60,3 %, 1 246 (2,6 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 68,8 % a 3 067 (6,3 %) žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 69,0 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl
nie sú rozdiely významné.

Úspešnosť žiakov podľa kraja v teste z matematiky je graficky znázornená v Prílohe 1 (Graf č. 1.1). Najúspešnejší v matematike boli žiaci Bratislavského kraja (6 926 žiakov), ktorí s úspešnosťou 70,6 % dosiahli stredne vecne významne lepší výsledok v porovnaní s národným priemerom. Mierne vecne významne lepšie výsledky ako národný priemer dosiahli s úspešnosťou 67,1 % žiaci Trenčianskeho kraja (5 071 žiakov) a s úspešnosťou
66,3 % žiaci Žilinského kraja (6 564 žiakov). Mierne vecne významne horšie výsledky ako národný priemer dosiahli s úspešnosťou 53,8 % žiaci Prešovského kraja (7 675 žiakov) a s úspešnosťou 52,8 % žiaci Košického kraja (6 713 žiakov).

Rozdelenie žiakov v piatich výkonnostných skupinách podľa krajov a podľa úspešnosti v teste z matematiky je uvedené v Prílohe 2. Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť v teste 80 % a viac) je v Bratislavskom kraji (36,1 %). Najviac žiakov, ktorí v teste dosiahli veľmi slabé výsledky (úspešnosť pod 20 % v teste), je v Košickom kraji (20,7 %). Naopak, najmenej ich je v Bratislavskom (2,0 %), Žilinskom (2,7 %)
a Trenčianskom kraji (2,8 %).

Z celkového počtu testovaných žiakov z matematiky bolo 2 470 (5,1 %) zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP). Žiaci zo SZP dosiahli priemernú úspešnosť 17,4 %, to znamená, že správne vyriešili približne 5 úloh z 30. Žiaci bez SZP dosiahli priemernú úspešnosť 63,4 %, čo predstavuje približne 19 správne vyriešených úloh. Rozdiel medzi výsledkami žiakov zo SZP a bez SZP bol stredne vecne významný.

Výsledky žiakov podľa okresov v teste z matematiky sú uvedené v Prílohe 3. Silne vecne významne lepšie výsledky z matematiky v porovnaní s národným priemerom dosiahli okresy Bratislava I, Bratislava IV a Bratislava III. Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli okresy Gelnica, Medzilaborce, Rožňava, Rimavská Sobota, Trebišov a Revúca. Rozdiel medzi výsledkami škôl v najúspešnejšom okrese Bratislava I (77,5 %) a najmenej úspešnom okrese Gelnica (36,7 %) je takmer 41 percentuálnych bodov,
čo predstavuje približne 12 úloh. Opätovne sa tak potvrdili veľké regionálne rozdiely v úrovni vedomostí žiakov a významný vplyv socioekonomického statusu žiaka na jeho výkon v testovaní.

Pri rozdelení žiakov podľa úspešnosti v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín podľa okresov sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť v teste 80 % a viac) je v okrese Bratislava I (podiel 50,4 % žiakov okresu). Podiel najúspešnejších žiakov vyšší ako 40 % dosiahol aj okres  Bratislava IV (43,6 % žiakov okresu). Na druhej strane, najvyšší podiel žiakov, ktorí dosahujú veľmi slabé výsledky (úspešnosť v teste menej ako 20 %), je v okrese Gelnica, kde podiel takýchto žiakov presiahol 40 %.

Porovnaním najmenej úspešných žiakov jednotlivých okresov (úspešnosť v teste menej ako 20 %) s rozdelením žiakov z okresov s podielom žiakov viac ako 10 % zo SZP podľa úspešnosti v teste z matematiky sa ukazuje, že všetky okresy, v ktorých je minimálne štvrtina najmenej úspešných žiakov, sú zároveň okresmi, kde podiel žiakov zo SZP prevyšuje 10 %. Viac informácií je uvedených v Prílohe 4 a Prílohe 5.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 45 917 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 69,2 %. Výsledky  dievčat (71,1 %) a chlapcov (67,2 %)
sú porovnateľné.

Výsledky žiakov sú porovnateľné aj podľa zriaďovateľa. 41 780 (91,0 %) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 68,5 %, 1 249 (2,7 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 74,5 % a 2 888 (6,3 %) žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 76,0 %.

Z hľadiska kraja boli v slovenskom jazyku a literatúre najúspešnejší žiaci z Bratislavského kraja (6 863 žiakov), dosiahli priemernú úspešnosť 75,8 %. V porovnaní s národným priemerom dosiahli lepšie výsledky na úrovni strednej vecnej významnosti. Žiaci Trenčianskeho kraja (5 072 žiakov) dosiahli mierne vecne významne lepšiu priemernú úspešnosť 73,8 %, rovnako ako žiaci Žilinského kraja (6 564 žiakov) – úspešnosť 73,4 %. Naopak, mierne vecne významne horší výsledok dosiahli žiaci Prešovského  kraja (7 680 žiakov) s úspešnosťou 62,4 % a žiaci Košického kraja  (6 324 žiakov) s úspešnosťou 62,2 %. Viac informácií je uvedených v Prílohe 1 (Graf č. 1.2).

Z celkového počtu testovaných žiakov zo slovenského jazyka a literatúry bolo 2 228 (4,9 %) zo SZP. Žiaci zo SZP dosiahli priemernú úspešnosť 27,5 %, čo predstavuje približne 8 správne vyriešených testových úloh. Naopak, žiaci bez sociálneho znevýhodnenia dosiahli priemernú úspešnosť 71,3 %, čo zodpovedá približne 21 testovým úlohám. Tento rozdiel bol stredne vecne významný.

Výsledky žiakov podľa okresov v teste zo slovenského jazyka a literatúry sú uvedené v Prílohe 6. Silne vecne významne lepšie výsledky zo slovenského jazyka a literatúry v porovnaní s národným priemerom dosiahol okres Bratislava I. Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli okresy Gelnica, Medzilaborce, Rožňava a Trebišov. Rozdiel medzi výsledkami škôl v najúspešnejšom okrese Bratislava I (81,5 %) a v najmenej úspešnom okrese Gelnica (45,9 %) je takmer 36 percentuálnych bodov, čo predstavuje približne rozdiel 11 úloh. Tieto zistenia aj ich dôvody korešpondujú s vyššie uvedenými zisteniami v teste z matematiky.

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo celkovo 2 798 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 65,3 %. Dievčatá napísali test s úspešnosťou 68,1 % a chlapci 62,5 %, tieto výsledky sú porovnateľné.

Najúspešnejší v maďarskom jazyku a literatúre boli žiaci z Bratislavského kraja, najmenej úspešní žiaci z Banskobystrického kraja. Žiaci Bratislavského kraja (70 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 76,2 %, ich výsledky boli v porovnaní s národným priemerom silne vecne významne lepšie. Stredne vecne významne lepšie výsledky dosiahli s úspešnosťou 73,5 % žiaci Trnavského kraja (795 žiakov). Výsledok mierne vecne významne lepší dosiahli žiaci Nitrianskeho kraja (928 žiakov) s úspešnosťou 70,1 %. Výsledky stredne vecne významne horšie ako národný priemer dosiahli s úspešnosťou 51,8 % žiaci Banskobystrického kraja (609 žiakov) a žiaci Košického kraja (396 žiakov) s úspešnosťou 56,3 %.

Z celkového počtu testovaných žiakov z maďarského jazyka a literatúry bolo 243 (8,7 %) zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozdiel medzi výsledkami žiakov zo SZP (36,8 %) a bez SZP (68,0 %) je na úrovni 31,2 percentuálnych bodov stredne vecne významný, čo predstavuje približne 9 testových úloh.

Prezentáciu s výsledkami a prílohy k tlačovej správe nájdete aj na webovom sídle NÚCEM.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky