Navigácia
Skočiť na obsah

Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2014, finančných správ za rok 2013 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2013

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2014
 

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2014, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (vrátane žiadostí zaregistrovaných v systéme e-VEGA s vygenerovaným evidenčným číslom, výnimkou sú podávatelia, ktorým sa končí projekt v aktuálnom roku), pričom nesmie prekračovať maximálnu ročnú výšku jeho výskumnej kapacity. Požaduje sa od všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 2) treba konkrétneho člena riešiteľského kolektívu osloviť, aby stanovil, na ktorých max. 2 projektoch bude evidovaný, a následne podľa toho vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Upozorňujeme na to najmä preto, aby si každý riešiteľ VEGA zvážil svoje aktuálne účasti na projektoch, a to aj so zreteľom na podávanie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2015, na ktorých by mal záujem participovať (príslušná komisia VEGA má v zmysle pravidiel VEGA právo novú žiadosť, v ktorej člen/členovia riešiteľského kolektívu budú presahovať celkovo 2 účasti, takýto projekt neakceptovať). Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov vo VEGA bude v prípade porušovania pravidiel VEGA ministerstvo nútené vyvodiť dôsledky.

Pri nových projektoch, ktoré sa začnú riešiť v roku 2014, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá danej osobe na aktuálne pracovisko.

Pri spoločných projektoch (rezort školstva + SAV) platí všeobecná povinnosť predložiť aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2014, a to i v prípade, keď nedošlo k zmene v riešiteľskom kolektíve.

Termín podávania aktualizácie na rok 2014 je do 13. 12. 2013 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA, ktorú po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy (vo formulári sa uvádza meno, priezvisko, tituly a funkcia podpísanej osoby) treba zaslať poštou na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 18. 12. 2013 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV. Podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu, resp. pracoviska vedúceho projektu je potrebné na správne pridelenie finančnej dotácie na dané pracovisko v nasledujúcom roku.

On-line systém e-VEGA je otvorený od 11. 11. 2013.


Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2013)


Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2014 i končiacich v riešení v roku 2013, sú povinní najneskôr do 17. 1. 2014 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2013 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na odbor vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme.

V prípade kontroly je nevyhnutné, aby boli k dispozícii finančné správy za každý rok ku všetkým financovaným projektom. Pri končiacich projektoch sa údaje vyplnené vo formulári čerpania dotácie preberú do záverečnej správy.


Záverečné správy projektov končiacich v roku 2013


Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2013, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 17. 1. 2014 do 14.00 hod. a v tlačenej podobe zasielajú poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní záverečnej správy (veľmi zjednodušené a administratívne menej náročné - len 1 strana), ktoré musí byť opečiatkované a podpísané príslušným funkcionárom vysokej školy a vedúcim projektu. Potvrdenie (nie celá vytlačená správa) sa posiela na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 22. 1. 2014 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Pred podaním záverečnej správy treba v systéme mať uložené najskôr formulár finančného čerpania za jednotlivé roky, z ktorého sa do záverečnej správy preberú údaje o finančnom zúčtovaní.

Jednotlivé publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky, keďže odborné komisie VEGA budú záverečné správy hodnotiť on-line. Poštou zaslané publikácie príslušná komisia VEGA už nebude brať do úvahy.

Vedúci projektov, na ktoré bola za celé obdobie riešenia poskytnutá finančná dotácia vyššia ako 28 215 € (pri spoločných projektoch súhrnne za obidva rezorty), musia uskutočniť záverečnú oponentúru a jej závery priložiť prostredníctvom príslušného formulára ako prílohu k elektronickej podobe záverečnej správy (v prípade, že táto povinnosť nebude dodržaná, príslušná komisia to bude považovať za nesplnenie podmienok k záverečnému hodnoteniu). Vedúci projektu zodpovedá za vypracovanie záverečnej správy, po jej podaní sa do systému nebudú môcť vložiť chýbajúce, resp. doplňujúce údaje.

V súlade so základnými dokumentmi VEGA pri nepodaní záverečnej správy nebude môcť takýto vedúci projektu predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA počas 3 rokov a po kontrole a preukázaní konkrétneho pochybenia (napr. ak pri zúčtovaní neboli dodržané pravidlá a pokyny VEGA alebo došlo k finančnému zúčtovaniu položiek pri čerpaní dotácie, ktoré nesúvisia s riešením projektu, prípadne sa nepostupovalo podľa príslušnej projektovej dokumentácie v súlade so stanovenými cieľmi a úlohami, alebo sa zistia neoprávnené alebo neprimerané výdavky) môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadať príslušnú vysokú školu o vrátenie dotácie, ktorá bola poskytnutá na riešenie daného projektu ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu. Podľa čl. 2 ods. 11 pravidiel VEGA predĺženie schváleného obdobia riešenia projektov VEGA nie je možné.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky