Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2013, finančných správ za rok 2012 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2012

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2013
 

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2013, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na riešení 2 projektov evidovaných vo VEGA, pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity. Požaduje sa od všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 2) treba konkrétneho člena riešiteľského kolektívu osloviť, aby stanovil, na ktorých max. 2 projektoch sa bude podieľať na riešení, a následne podľa toho vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Upozorňujeme na to najmä preto, aby si každý riešiteľ VEGA zvážil svoje aktuálne účasti na pokračujúcich projektoch so zreteľom na podávanie nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2014, na ktorých by mal záujem participovať (príslušná komisia VEGA má v zmysle pravidiel VEGA právo novú žiadosť, v ktorej člen/členovia riešiteľského kolektívu budú presahovať celkovo 2 účasti, takýto projekt neakceptovať) . Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov vo VEGA bude v prípade porušovania pravidiel VEGA ministerstvo nútené vyvodiť dôsledky.

Pri nových projektoch, ktoré sa začnú riešiť v roku 2013, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá príslušnej osobe na aktuálne pracovisko.

Pri spoločných projektoch (rezort školstva + SAV) platí všeobecná povinnosť predložiť aktualizáciu pri všetkých pokračujúcich, ako aj nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2013, a to i v prípade, keď nedošlo k zmene v riešiteľskom kolektíve.

Termín podávania aktualizácie na rok 2013 je 14. 12. 2012 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA, ktorú po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy (zároveň čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby) treba zaslať poštou na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 19. 12. 2012 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV. Podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu, resp. pracoviska vedúceho projektu je potrebné na pridelenie finančnej dotácie na príslušné pracovisko v nasledujúcom roku.


Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2012)


Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2013 i končiacich v riešení v roku 2012, sú povinní najneskôr do 18. 1. 2013 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2012 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/. Písomná forma finančnej správy sa na odbor vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí ju uložiť v on-line systéme.

V prípade kontroly je nevyhnutné, aby boli k dispozícii finančné správy za každý rok ku všetkým financovaným projektom. Pri končiacich projektoch sa údaje vyplnené vo formulári čerpania dotácie preberú do záverečnej správy.


Záverečné správy projektov končiacich v roku 2012


Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2012, predkladajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia v systéme e-VEGA do 18. 1. 2013 do 14.00 hod. a v tlačenej podobe (formulár záverečnej správy podpísaný vedúcim projektu a príslušným funkcionárom vysokej školy - treba čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby) na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 23. 1. 2013 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Pred podaním záverečnej správy treba v systéme mať uložené najskôr formulár finančného čerpania za jednotlivé roky, z ktorého sa do záverečnej správy preberú údaje o finančnom zúčtovaní.

Jednotlivé publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky, keďže odborné komisie VEGA budú záverečné správy hodnotiť on-line. Poštou zaslané publikácie príslušná komisia VEGA už nebude brať do úvahy.

Vedúci projektov, na ktoré bola za celé obdobie riešenia poskytnutá finančná dotácia vyššia ako 28 215 € (pri spoločných projektoch súhrnne za obidva rezorty), musia uskutočniť záverečnú oponentúru a jej závery priložiť prostredníctvom príslušného formulára ako prílohu k elektronickej podobe záverečnej správy (v prípade, že táto povinnosť nebude dodržaná, príslušná komisia to bude považovať za nesplnenie podmienok k záverečnému hodnoteniu). Vedúci projektu zodpovedá za vypracovanie záverečnej správy, po jej podaní sa do systému nebudú môcť vložiť chýbajúce, resp. doplňujúce údaje.

V súlade so základnými dokumentmi VEGA pri nepodaní záverečnej správy nebude môcť takýto vedúci projektu predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA počas 3 rokov a po kontrole a preukázaní konkrétneho pochybenia (napr. ak pri zúčtovaní neboli dodržané pravidlá a pokyny VEGA alebo došlo k finančnému zúčtovaniu položiek pri čerpaní dotácie, ktoré nesúvisia s riešením projektu, prípadne sa nepostupovalo podľa príslušnej projektovej dokumentácie v súlade so stanovenými cieľmi a úlohami, alebo sa zistia neoprávnené alebo neprimerané výdavky) môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadať príslušnú vysokú školu o vrátenie dotácie, ktorá bola poskytnutá na riešenie daného projektu ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu. Podľa čl. 2 ods. 11 predĺženie schváleného obdobia riešenia projektov VEGA nie je možné.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku