Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2012, finančných správ za rok 2011 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2011

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2012

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2012, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. V zmysle pravidiel VEGA 1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ sa môže podieľať maximálne na riešení 3 projektov evidovaných vo VEGA, pričom nesmie prekračovať stanovenú maximálnu ročnú výšku výskumnej kapacity. Požaduje sa od všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 3) treba konkrétneho člena riešiteľského kolektívu osloviť, aby stanovil, na ktorých max. 3 projektoch sa bude podieľať na riešení, a následne podľa toho vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Pri nekorektnej evidencii účastí/výskumnej kapacity riešiteľov vo VEGA bude v prípade porušovania pravidiel VEGA ministerstvo nútené vyvodiť dôsledky.

Pri nových projektoch, ktoré sa začnú riešiť v roku 2012, je potrebné podať aktualizáciu, len ak nastala zmena pracoviska vedúceho projektu, resp. zmena riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu mohla byť dotácia poskytnutá príslušnej osobe na aktuálne pracovisko. Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2012 budú zverejnené na našej webovej stránke v priebehu novembra po všetkých zasadnutiach jednotlivých komisií.

Termín podávania aktualizácie na rok 2012 je 12. 12. 2011 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA, ktorú po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy (zároveň čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby) treba zaslať poštou na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 16. 12. 2011 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV. On-line systém pre rezort školstva bude otvorený od 2. 11. 2011.

Podanie aktualizácie riešiteľského kolektívu, resp. pracoviska vedúceho projektu je potrebné na pridelenie finančnej dotácie na príslušné pracovisko v nasledujúcom roku.

 

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2011)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2012 i končiacich v riešení v roku 2011, sú povinní najneskôr do 16. 1. 2012 elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2011 prostredníctvom systému e-VEGA (menu Projekty/Financovanie projektu) na adrese http://evega.minedu.sk/e-vega/. On-line systém pre rezort školstva bude otvorený od 2. 11. 2011. Písomná forma finančnej správy sa na odbor vedy a techniky na VŠ nezasiela, stačí uložiť v on-line systéme.

V prípade kontroly je nevyhnutné, aby boli k dispozícii finančné správy za každý rok ku všetkým financovaným projektom. Pri končiacich projektoch sa údaje vyplnené vo formulári čerpania dotácie automaticky preberú do záverečnej správy.

Záverečné správy projektov končiacich v roku 2011

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2011, predkladajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia v systéme e-VEGA do 16. 1. 2012 do 14.00 hod. a v tlačenej podobe (formulár záverečnej správy podpísaný vedúcim projektu a príslušným funkcionárom vysokej školy - treba čitateľne uviesť meno, priezvisko, tituly a funkciu podpísanej osoby) na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 20. 1. 2012 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). On-line systém pre rezort školstva bude otvorený od 28. 11. 2011.

Pred podaním záverečnej správy treba v systéme mať uložené najskôr formulár finančného čerpania za jednotlivé roky, z ktorého sa do záverečnej správy preberú údaje o finančnom zúčtovaní.

Jednotlivé publikované výstupy za celé obdobie riešenia projektu sa dokladujú k záverečnej správe iba elektronicky, keďže odborné komisie VEGA budú záverečné správy hodnotiť on-line. Poštou zaslané publikácie príslušná komisia VEGA už nebude brať do úvahy.

Vedúci projektov, na ktoré bola za celé obdobie riešenia poskytnutá finančná dotácia vyššia ako 28 215 € (pri spoločných projektoch súhrnne za obidva rezorty), musia uskutočniť záverečnú oponentúru a jej závery priložiť prostredníctvom príslušného formulára ako prílohu k elektronickej podobe záverečnej správy (v prípade, že táto povinnosť nebude dodržaná, príslušná komisia to bude považovať za nesplnenie podmienok k záverečnému hodnoteniu). Vedúci projektu zodpovedá za vypracovanie záverečnej správy, po jej podaní sa do systému nebudú môcť vložiť chýbajúce, resp. doplňujúce údaje.

V súlade so základnými dokumentmi VEGA pri nepodaní záverečnej správy nebude môcť takýto vedúci projektu predložiť žiadosť o dotáciu na nový projekt VEGA počas 3 rokov a po kontrole a preukázaní konkrétneho pochybenia (napr. ak pri zúčtovaní neboli dodržané pravidlá a pokyny VEGA alebo došlo k finančnému zúčtovaniu položiek pri čerpaní dotácie, ktoré nesúvisia s riešením projektu, prípadne sa nepostupovalo podľa príslušnej projektovej dokumentácie v súlade so stanovenými cieľmi a úlohami, alebo sa zistia neoprávnené alebo neprimerané výdavky) môže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadať príslušnú vysokú školu o vrátenie dotácie, ktorá bola poskytnutá na riešenie daného projektu ako inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu. Podľa čl. 2 ods. 11 predĺženie schváleného obdobia riešenia projektov VEGA nie je možné.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku