Tento týždeň je venovaný celoživotnému učeniu. Zámerom je skvalitnenie vzdelávania dospelých

Propagácia celoživotného vzdelávania, jeho spoločná podpora zo strany odborníkov i širokej verejnosti v kontexte potrieb trhu práce, vývoja technológií, starnutia populácie, klimatických zmien či dopadu pandémie. To sú hlavné ciele Týždňa celoživotného učenia na Slovensku, ktorých dôležitosť počas jeho 22. ročníka, pripomenul štátny tajomník MŠVVaŠ pre inklúziu, národnostné a celoživotné vzdelávanie Slavomír Partila.

Štátny tajomník MŠVVaŠ pre inklúziu, národnostné a celoživotné vzdelávanie Slavomír Partila

„Budovanie silnej kultúry celoživotného vzdelávania má byť potrebné na to, aby umožnilo nám všetkým prevziať zodpovednosť za svoje schopnosti, kariérny a osobnostný rozvoj, má nás všetkých inšpirovať v túžbe po zvyšovaní našej kvalifikácie alebo rekvalifikácie s cieľom zostať relevantnými a presvedčiť nás o tom, že vzdelávanie je jednou z našich najsilnejších hodnôt,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva.

Zároveň zdôraznil potrebu tvorby takých systémových zmien, ktoré zabezpečia, že náš vzdelávací kapitál bude na čo najvyššej možnej úrovni, aby naše schopnosti a vedomosti nám umožnili reagovať na zmeny v našom prostredí. Potrebná je na to dostatočná úroveň zdrojov, efektívnosť štruktúr a dobrý systém riadenia.

Výsledkom má byť prierezová politika celoživotného vzdelávania, v ktorej sa práve rozvoj kompetencií a zručností stane jej základom a zdroje použité na ich rozvoj by mali byť tou najlepšou investíciou do zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska. 

V rámci otvorenia Týždňa celoživotného učenia na Slovensku odovzdal štátny tajomník rezortu školstva Slavomír Partila Ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR v kategóriách:

  • Vzdelávací projekt
  • Prínos v oblasti vzdelávania dospelých
  • Popularizácia vzdelávania dospelých
  • Samospráva

Hlavný program Týždňa celoživotného učenia tvorí séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť https://www.tcu.sk/program.

Podujatie organizuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR  ako profesijná organizácia združujúca inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a rezort školstva je jeho hlavným partnerom.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky