Navigácia

Televízne vyučovanie pokračuje aj počas druhej vlny pandémie

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa od zajtrajšieho dňa opäť televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bude nadväzovať na vysielanie z jarných mesiacov.

relácia Školský klub pokračuje

Druhá vlna pandémie na Slovensku spôsobila opäť zatvorenie niektorých škôl. Mnohí žiaci nemajú k dispozícii notebooky či iné zariadenia, prostredníctvom ktorých by sa mohli zúčastňovať online vyučovania. Podporou ich vzdelávania bude preto aj pokračovanie relácie Školský klub, ktorý štartuje na televíznej Dvojke už 11. novembra.

„Prerušenie vyučovania v školách v dôsledku epidemiologickej situácie v niektorých regiónoch viedlo k dočasnému prerušeniu vyučovania aj v triedach prvého stupňa. Televízne vysielanie je určené najmä tým deťom, ktoré sa nevedia zapojiť do dištančného vzdelávania s využitím digitálnych technológií. Má slúžiť ako pomoc a podpora pre žiakov, ich rodičov a učiteľov,“ objasňuje riaditeľka štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Na vytvorení koncepcie, ako aj naplnenia obsahu jednotlivých relácií pracovali odborníci školstva z celého Slovenska – metodici zo Štátneho pedagogického ústavu, neziskovej organizácie Indícia, ako aj Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výsledkom sú inovatívne a vyvážené vyučovacie hodiny, ktoré v danom predmete prepájajú všetky ročníky prvého stupňa.

„Bežné témy z vyučovania sú rozšírené aj o osobnostný a sociálny rozvoj detí, environmentálnu a mediálnu výchovu. Rovnako sme do jednotlivých častí zaradili aj úlohy na rozvoj finančnej gramotnosti, či aktuálnu tému ochrany človeka a zdravia“, popisuje výber vzdelávacieho obsahu Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia.

Medzi zaradené témy rovnako patrí regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, deti sa oboznámia aj s mnohými regionálnymi zaujímavosťami. 

Televízne vyučovanie, ktoré je v súlade s učebnými osnovami, bude prebiehať od pondelka do štvrtka na Dvojke vďaka RTVS. „Každý deň bude venovaný inej oblasti - pondelok slovenský jazyk, každý utorok vlastiveda, v stredu matematika, štvrtok bude venovaný prírodovedným predmetom. Vysielanie začne vždy o 9. hodine a potrvá 60 minút,“ informuje o pláne vysielania Školského klubu Vladimír Balko z RTVS.

Postupne pribudne tlmočenie do posunkového jazyka pre nepočujúcich žiakov, ako aj vyučovanie niektorých tém v rómskom jazyku. „Prostredníctvom vysielania Školského klubu by sme chceli sprístupniť možnosť vzdelávať sa aj v čase prerušeného vyučovania v školách všetkým deťom. Zároveň chceme vytvárať aj podporné materiály pre učiteľov a pre rodičov, ktoré budú nadväzovať na obsah vysielania,“ približuje Miroslava Hapalová.

Deti budú mať taktiež možnosť zasielať splnené výzvy od televíznych „učiteľov“ na e-mailovú adresu skolskyklub@ucimenadialku.sk. Reakcie a podnety od učiteľov, zasielané na rovnakú adresu, budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu.

Tvorcovia veria, že sa vďaka spustenej relácii naplnia slová jej upútavky: „Keď nemôžeme ísť do školy my, môže prísť škola k nám!“

Relácia Školský klub a prevádzka portálu ucimenadialku.sk sú aktivitami Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS, ITMS2014+: 312011AUN7), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

loga


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky