Navigácia

Tehotenské štipendium

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského (47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.) sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (začiatok 13. týždňa tehotenstva) priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Tehotenské štipendium môže byť priznané tehotnej študentke verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorá študuje v dennej a externej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy), v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo) a v študijnom programe tretieho stupňa. 

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva. Za prerušené štúdium možno uznať len prerušenie štúdia, ktoré nastalo nadobudnutí účinnosti ustanovenia o tehotenskom štipendium, teda po 1. 4. 2021.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva na vysokej škole/fakulte, na ktorej je študentka zapísaná na štúdium. Vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti.

Spolu so žiadosťou o priznanie tehotenského štipendia je potrebné predložiť 

  • lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom

  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Vysoká škola môže v konaní o priznaní tehotenského štipendia rozhodnúť až keď má všetky podklady v náležitej forme. Vzhľadom k tomu, že Sociálna poisťovňa nevydáva potvrdenie SP na počkanie, je potrebné aby v prípade ak je žiadosť doložená v náležitej forme,  vysoká škola žiadosť zaevidovala k dátumu predloženia neúplnej žiadosti a umožnila dodatočné doloženie chýbajúceho potvrdenia SP.

Výška tehotenského štipendia

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia; výška tehotenského štipendia uvedená v prvej vete stráca platnosť ustanovením jej výšky nariadením.

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

a) vznikom nároku na výplatu tehotenského,

b) skončením tehotenstva alebo

c) skončením štúdia.

Študentka oznámi vysokej škole skončenie tehotenstva do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak tehotenstvo skončilo inak ako narodením dieťaťa.  

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie. 

V prípade štúdia na viacerých vysokých školách sa žiadosť podáva len na jednej vysokej škole.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany a domáhania sa práv študentky a vysokej školy je vysoká škola oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. Vysoká škola je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Skočiť na začiatok stránky