Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

  • Dátum: 05.09.2017
     Pozývame vás do septembrovej  vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o minulom i súčasnom vývoji tatranských plies v kontexte morfodynamických procesov v ich povodiach.
     Téma septembrovej kaviarne sa viaže na Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj 2017, ktorý sa zameriava najmä na ochranu životného prostredia, na ochranu prirodzených procesov v prírode a na biodiverzitu s ohľadom na rozvoj tzv. mäkkej turistiky, ktorá nepoškodzuje prírodné prostredie.
 
     Vo štvrtok 28. 9. 2017 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaný  vedec,  biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je krajinná ekológia, dynamika krajiny a jej zmeny, súčasné morfodynamické procesy v horských a vysokohorských oblastiach, ale aj výskum pôd a ich erózneho ohrozenia.
 
     Vývoj vysokohorskej krajiny Tatier po zániku dolinových ľadovcov prebiehal viacerými etapami, ktoré zanechali výrazné stopy v ich reliéfe. Okrem základných čŕt reliéfu dolín Tatier sú významným prvkom glaciálnej činnosti aj vodou vyplnené panvy – plesá. Ich genéza je spojená s ústupom ľadovcov v ich finálnych fázach vývoja, t.j. pred 8-10 tisíc rokmi. Dnešný význam plies je nezastupiteľný. Okrem toho, že predstavujú prirodzené rezervoáre vody sú aj významnými ekosystémami často so špecifickou faunou a flórou. Nemenej významné sú ako indikátory zmien súčasnej klímy. Prednáška objasní fenomén zániku, resp. zanášania a zasypávania plies procesmi, ktoré sa podieľajú na formovaní povodí jednotlivých plies a priblíži príčiny vzniku rôznych štádií ich stavu v súčasnosti, v ktorých sa mnohé plesá nachádzajú.
 
     Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku