TASR: MŠVVaŠ odňalo súhlas na pôsobenie Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR odňalo štátny súhlas na pôsobenie súkromnej Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici z dôvodu porušovania povinností. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu školstva, ktorý v stredu schválila vláda.

minister školstva Branislav Gröhling
V materiáli sa konštatuje, že Stredoeurópska vysoká škola v Skalici porušuje povinnosti ustanovené zákonom o vysokých školách a povinnosti určené jej vnútorným predpisom. Vysoká škola neaktualizuje údaje v registri zamestnancov vysokých škôl či v centrálnom registri študentov. Okrem toho tiež neuložila výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok za roky 2018 a 2019, tiež nemá zverejnené ani úplné a aktuálne znenie vnútorných predpisov, napríklad študijný poriadok. Kontrolou zo strany ministerstva školstva sa zistili ďalšie porušenia na strane vysokej školy. Týkali sa najmä organizácie štúdia a vedenia s tým súvisiacej dokumentácie. Išlo aj o nedostatky v dokladoch o vzdelaní.

 Vysoká škola nebola tiež schopná preukázať uskutočňovanie študijných programov v akademických rokoch 2018/2019 a 2019/2020, vyplýva z predloženého materiálu. Z dôvodu overenia uskutočňovania štúdia v akademickom roku 2020/2021 bola požiadaná o zaslanie aktuálnych študijných plánov a rozvrhov vrátane uvedenia personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov a zabezpečenie prístupu k možnosti zdokumentovania priebehu dištančnej výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021, a to najneskôr do 15. februára. Vysoká škola v stanovenom termíne a ani v neskoršom období neposkytla požadované študijné plány ani rozvrhy s uvedením personálneho zabezpečenia výučby jednotlivých predmetov.
      
"V materiáli sa konštatuje, že vysoká škola v období od 4. marca do 29. apríla poskytla ministerstvu prístup k dištančnej online výučbe celkovo 14 prístupov k 12 predmetom študijných programov. Pri absencii zaslania požadovaných rozvrhov a študijných plánov a na základe informácií poskytnutých vysokou školou nebolo možné určiť formu štúdia, semester štúdia a pri siedmich prístupoch ani určiť študijný program," uvádza sa v materiáli. Na online dištančnej výučbe sa celkovo zúčastnili štyria vysokoškolskí učitelia a 17 študentov. "Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že vysoká škola nepreukázala riadny priebeh výučbového procesu," píše sa v predloženom materiáli.
      
"Vysoká škola bola požiadaná listom zo 4. februára o zabezpečenie nápravy vo veci zistených nedostatkov a porušení zákona v zmysle zákona o vysokých školách. Ministerstvo požiadalo vysokú školu o zabezpečenie nápravy a zaslanie listinnej odpovede o preukázaní nápravy, a to najneskôr do 31. marca," uvádza sa v predloženom materiáli. K uvedenému termínu naďalej pretrvávali nedostatky a porušovanie zákona o vysokých školách a vnútorných predpisoch vysokej školy.
     
Vysokú školu pri fungovaní a poskytovaní vysokoškolského vzdelania zastrešuje nezisková organizácia Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, ktorá v roku 2005 dostala štátny súhlas pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici.


  lef siv tur

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky