Taliansko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument
 

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky
(Bratislava, 3.7.2015, platí od 4.mája 2018)

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
(platí bez obmedzenia od 30.11.1990)

Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi SR a Talianskou republikou
(Rím, 7. 6. 1993; platí bez obmedzenia)

Vykonávací program ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky na roky 2001 - 2005
(Rím, 30. 9. 2002; platí do podpisu nového zmluvného dokumentu)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Protokol o zriaďovaní a o činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvorený medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky
(Bratislava, 24. 4. 2008; platí bez obmedzenia)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku