Takmer 600 žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa bude uchádzať o premenu tradičnej školy na modernú

13.02.2009

     Do 19. januára 2009 mohli základné a stredné školy a ich zriaďovatelia, okrem zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl, podávať svoje projekty v rámci štyroch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v operačnom programe Vzdelávanie. Výzvy vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ 6. októbra 2008. V rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a opatrenia 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj prijala celkovo 594 žiadostí. V záujme zvýšenia kvality projektov a ich úspešnosti poskytla agentúra žiadateľom predbežnú kontrolu formálnej správnosti predkladaných žiadostí a príloh ešte pred termínom uzávierky.
     Suma finančných prostriedkov vyčlenená pre základné školy z regiónov Slovenska (mimo Bratislavského kraja) je 13 277 567 eur (400  miliónov Sk). Stredné školy z územia Slovenska okrem Bratislavského kraja si môžu rozdeliť celkovo 9 958 175 eur (300  miliónov Sk). Pre bratislavské základné a stredné školy je finančná alokácia v rámci oboch výziev stanovená na 663 878 eur (20  miliónov Sk).
     Predložené projekty sú zamerané predovšetkým na tvorbu a implementáciu školských vzdelávacích programov podporujúcich kľúčové kompetencie žiakov s využitím nových učebných materiálov vo výchovno-vzdelávacom procese. Rovnako sa sústreďujú na prípravu žiakov pre vedomostnú spoločnosť, ako aj inováciu didaktických prostriedkov rozvíjajúcich ich kľúčové kompetencie.
     Dĺžka realizácie projektu v rámci týchto výziev musí byť minimálne 18 a maximálne 24 mesiacov. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je pre základné školy stanovená na 66 387 eur (2 milióny Sk), maximálna na 165 969 eur (5  miliónov Sk). Pre stredné školy je minimálna výška jedného príspevku ohraničená sumou 99 581 eur (3 milióny Sk), maximálna 331 939 eur (10  miliónov Sk).
     Prehľad počtu prijatých žiadostí o NFP podľa krajov, ich žiadateľov, celkovej žiadanej výšky o NFP a celkových oprávnených výdavkov je podrobne spracovaný v nasledujúcich grafoch.

Bratislava 13. február 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku