Takmer 500 stredoškolákov sa vďaka vládnym štipendiám dostalo na zahraničné stredné školy

21.10.2009

     Celkovo 323 žiakov stredných škôl v školskom roku 2008/09 a 170 žiakov v aktuálnom školskom roku získalo sociálne štipendium vlády SR na štúdium na zahraničnej strednej škole. Tieto čísla vyplývajú z Informácie o poskytovaní sociálnych štipendií vlády Slovenskej republiky žiakom na zahraničných stredných školách v školskom roku 2008/2009, ktorú dnes predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
     Cieľom projektu, ktorého gestorom sa stalo Ministerstvo školstva SR, je umožniť  štúdium v zahraničí a zdokonalenie v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, talianskom alebo ruskom jazyku aj žiakom, ktorí z rôznych sociálnych dôvodov nemajú takúto možnosť.
     V prvom roku projektu bolo vybraných krajskými školskými úradmi a vyššími územnými celkami ako zriaďovateľmi stredných škôl spolu 333 žiakov, z ktorých napokon do niektorej z ôsmich zmluvných krajín vycestovalo 323. Z uvedeného počtu bolo vyslaných 130 žiakov do Írskej republiky, 62 do Francúzskej republiky, 36 do Veľkej Británie, 31 do Nemeckej spolkovej republiky, 31 do Španielskeho kráľovstva, 19 do Rakúskej republiky, 10 do Talianskej republiky a 4 do Ruskej federácie.
     Z nich v priebehu školského roka požiadalo o ukončenie štúdia 21 žiakov z dôvodu zlého  znášania odlúčenia od rodiny či neochoty rešpektovať pravidlá určené zahraničnými školami alebo ubytovacími zariadeniami. V jednom prípade to boli aj zdravotné problémy. Celkové náklady na 323 žiakov boli v šk. roku 2008/2009 v sume 2 887 253,80 €.
     V školskom roku 2009/2010 projekt sociálnych štipendií pokračuje, keď do Írska, Nemecka, Francúzska, Španielska, Talianska či Ruska vycestovalo na ročné štúdium celkovo 170 stredoškolákov.
     Sociálne štipendiá vlády SR na štúdium v zahraničí sú určené pre stredoškolákov, ktorých jedna dvanástina príjmu rodičov za predchádzajúci kalendárny rok je najviac vo výške do 2,5 súm životného minima rodiny. Súčasne musia byť v školskom roku, ktorý absolvujú na zahraničnej strednej škole, žiakmi 3. ročníkov stredných škôl, 3. alebo 4. ročníkov päťročných bilingválnych stredných škôl, 5. ročníkov šesťročných gymnázií alebo 7. ročníkov osemročných gymnázií.
     Do budúcnosti by sa však táto možnosť mohla rozšíriť aj na žiakov 2. ročníkov stredných škôl, 2. alebo 3. ročníkov päťročných bilingválnych stredných škôl, 4. ročníkov šesťročných gymnázií alebo 6. ročníkov osemročných gymnázií.

Bratislava 21.október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku