Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)

10.09.2019

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC). Súťaž prebieha od 9. septembra do 15. novembra 2019.
     Cieľom súťaže je získať unikátny návrh logotypu, ktorý bude národný projekt PIAAC charakterizovať a funkčne prezentovať. Logo bude využívané v čase realizácie národného projektu a bude slúžiť na prezentovanie jeho aktivít v jednotnej a ľahko identifikovateľnej podobe. Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek študent strednej školy na Slovensku.  Autor víťazného návrhu logotypu, o ktorom rozhodne komisia, získa vecnú cenu - tablet v hodnote 500 eur. Súťažné podmienky sú k dispozícii na stránke - www.nucem.sk/dl/4508/PIAAC_podmienky_s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe_logo.pdf a prihlášku do súťaže nájdete na www.nucem.sk/dl/4509/PrihláškaLogoPIAAC.pdf. Súťažné prihlášky v elektronickej verzii musia byť zaslané do 15. 11. 2019 na adresu: logo@nucem.sk. Víťazné návrhy budú zverejnené na stránke www.nucem.sk a www.facebook.com/piaacsk/.
     Národný projekt s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC) realizuje NÚCEM od septembra 2018. Na tomto národnom projekte podporenomz OP Ľudské zdroje spolupracuje aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá pripravuje už druhý cyklus medzinárodného výskumu kompetencií dospelých v štúdii PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).
     Slovensko sa spoločne s viac ako 30 krajinami zapojilo do tejto medzinárodnej štúdie druhýkrát. Podstata spomenutého výskumu spočíva v tom, že zapojená krajina OECD na reprezentatívnej vzorke dospelých respondentov testuje úroveň ich kľúčových kompetencií – schopností a zručností dospelých, ktoré sú nevyhnutné pre ich uplatnenie sa v každodennom živote, ako napr. čítanie s porozumením, vyhľadávanie informácií predovšetkým v elektronickej podobe, používanie počítačov a schopnosť riešiť úlohy a problémy v technologicky vyspelom prostredí (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť a adaptívne riešenie problémov v technicky vyspelom prostredí).
     Štúdia OECD PIAAC je do veľkej miery podobná medzinárodnému meraniu PISA (Program medzinárodného hodnotenia žiakov), preto sa o nej hovorí ako o meraní PISA pre dospelých. Cieľovou skupinou je populácia dospelých vo veku 16 až 65 rokov.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku