Navigácia

Sústava študijných odborov SR

Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v ktorej môžu vysoké školy Slovenskej republiky poskytovať vysokoškolského vzdelávanie. Sústava je vydaná formou vyhlášky ministerstva a jej znenie je prístupné v systéme Slov-Lex.

Študijný odbor je oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom z jeho troch stupňov. Študijný odbor sa vymedzuje obsahom, ktorý charakterizujú najmä oblasti a rozsah vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré profilujú absolventa. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva sústavu študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len „sústava študijných odborov“) všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, a ich opisy.

Ministerstvo pristupuje k úprave sústavy študijných odborov podľa potreby a podnetov, ktoré priebežne získava k sústave študijných odborov.

Sústava študijných odborov platná do 31. augusta 2019 je prístupná napr.na Portáli VŠ.
 

Skočiť na začiatok stránky