"Success story" Strednej zdravotníckej školy v Trnave vďaka eurofondom

  • Dátum: 07.07.2015
     Úspešný príbeh - "success story" Strednej zdravotníckej školy v Trnave zaujal aj zástupcov Európskej komisie z Bruselu. Pozreli si, ako funguje implementácia projektov operačného programu Vzdelávanie v praxi. Škola získala nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Výskumnej agentúry (pôvodne Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy).
     Možnosť čerpať z eurofondov príspevok na projekt s názvom Chceme učiť moderne  ocenila aj riaditeľka školy RNDr. Valburga Lobotková, PhD. „Nemať finančnú injekciu z ESF, fungovali by sme oveľa ťažšie. Takto sme mohli žiakom i pedagógom poskytnúť mnohé školenia s najnovšími poznatkami a skúsenosťami z oblastí a odborov, ktoré sa na našej škole vyučujú. Vybavili sme našu školu najmodernejšími didaktickými pomôckami, laboratóriami, určenými pedagógom i žiakom na naozaj kvalitnú výučbu v intenciách najnovších  trendov v zdravotníctve“, uviedla.
     Práve táto stredná škola je príkladom, že keď sa chce, je vôľa, nadšenie a skvelý kolektív, tak úspech je zaručený. V rámci aktivít projektu pedagógovia inovovali kurikulá spolu v 40 predmetoch, napr. vo fyzike, chémii či laboratórnej technike. Vybraní pedagógovia sa zúčastnili zaujímavých odborných kurzov zameraných na najmodernejšie trendy napr. vo fyzioterapii, prvej pomoci, vyučovaní cudzích jazykov. Škola zabezpečila inováciu vzdelávacieho obsahu v zmysle Školského vzdelávacieho programu pre odbory masér, farmaceutický laborant, zdravotnícky asistent či diplomovaný fyzioterapeut.
     Pedagógovia taktiež vytvorili nové interné učebnice ako napríklad patológia a klinika chorôb, farmakognózia a fytoterapia, psychológia a profesijná komunikácia. Mnohé z učebníc sú v rámci Slovenska jedinečné svojim zameraním a sú doslova priekopnícke.
     Žiaci sa učia v kvalitne vybavených a bezpečných laboratóriách chémie, fyziky a biológie. Rekonštrukčné práce si škola hradila mimo eurofondov. Budúci maséri a fyzioterapeuti sa pripravujú sa na svoje povolanie s prístrojmi, ako sú napr. jednokanálový ultrazvuk, dvojkanálová elektroliečba, vákuová jednotka či EKG.
     Zlepšenie jazykového vybavenia študentov zabezpečili aktivity pedagógov venované aj vytvoreniu didaktických prostriedkov anglického a nemeckého jazyka. O tom, že škola má aj za hranicami kraja svoj cveng, svedčí aj záujem o štúdium žiakov z iných regiónov.
     Projekt Chceme učiť moderne rozhodne nezastal v rovine chcenia. Za obrovským úsilím kolektívu pedagógov s moderným a pozitívnym prístupom vedenia vidieť reálne výsledky. ASFEU podporila tento projekt nenávratným finančným prispevkom vo výške viac ako 342-tisíc eur.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku