Štvrtá Globálna správa o vzdelávaní dospelých (GRALE 4)

Nová Globálna správa o vzdelávaní dospelých, vydaná Inštitútom UNESCO pre celoživotné vzdelávanie (UIL), je významnou publikáciou v oblasti vzdelávania dospelých a formálneho vzdelávania dospelých (ALE) pre medzinárodnú komunitu vzdelávacích politík.

Správa mapuje pokrok členských štátov UNESCO v porovnaní so záväzkami prijatými na šiestej medzinárodnej konferencii o vzdelávaní dospelých v roku 2009 a kodifikovanej v akčnom rámci Belém, s osobitným dôrazom v tejto správe na účasti v ALE.

Viac ako polovica skúmaných krajín uviedla zvýšenie celkovej účasti medzi rokmi 2015 a 2018 - ale prevažujúcim posolstvom je, že účasť je stále príliš nízka a že celkový pokrok je nedostatočný, najmä medzi znevýhodnenými skupinami. Investície nie sú ani zďaleka na takej úrovni, na akej by mali byť, pričom až jedna z piatich krajín uviedla, že na ALE míňajú menej ako 0,5% svojho rozpočtu na vzdelávanie a ďalších 14% krajín míňa menej ako 1%.

Ak sa dosahuje pokrok, nie je rovnomerne rozložený do troch oblastí vzdelávania určených v odporúčaní UNESCO z roku 2015 o vzdelávaní dospelých. Zatiaľ čo krajiny zaznamenali výrazný pokrok v kvalite gramotnosti, základných zručností, kontinuálnom vzdelávaní a profesionálnom rozvoji (odborné zručnosti), liberálne, popularizujúce a komunitné vzdelávanie (zručnosti aktívneho občianstva) sú v porovnaní s nimi zanedbávané, pričom 3% krajín uviedlo, že v súvislosti s ukazovateľom kvality v tejto oblasti vzdelávania nebol žiadny posun.

Predchádzajúca správa GRALE 3 ukázala, že účasť na ALE má pozitívny vplyv na zdravie, zamestnanosť a spoločenský a občiansky život. GRALE 4 ukazuje, že tieto výhody nie sú rovnomerné. Pretrvávajúce a hlboko zakorenené nerovnosti v účasti medzi krajinami a regiónmi medzi nimi zostávajú, pričom dospelí so zdravotným postihnutím, starší dospelí, menšinové skupiny, ľudia žijúci vo vidieckych komunitách a utečenci a migranti patria medzi tých, u ktorých je najväčšia pravdepodobnosť, že sa na vzdelávaní nebudú zúčastňovať.

Druhé významné zistenie je, že široká a vzájomne prepojená povaha výhod účasti ALE znamená, že pokračujúcim zanedbávaním tejto časti celoživotného vzdelávania tiež znižujeme naše šance na dosiahnutie pokroku v množstve ďalších oblastí, ktoré sú kritické pre budúcnosť našich spoločností, a vlastne, celej planéty. Ak to uvedieme do kontextu Agendy trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 - riadiaceho rámca pre prácu UNESCO, ktorého sú signatárom všetky členské štáty - nedodržanie ALE, nielen oslabí naše vyhliadky na dosiahnutie cieľa trvalo udržateľného rozvoja (SDG) 4. v oblasti vzdelávania, ale tiež obmedzuje pokrok s ostatnými 16 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, najmä pokiaľ ide o zmenu klímy, chudobu, zdravie, rodovú rovnosť, dôstojnú prácu a hospodársky rast a udržateľné mestá a komunity.

Zanedbávanie vzdelávania o občianstve naznačuje, že poskytovanie sa príliš úzko zameriava na základné zručnosti a zamestnanosť. Inými slovami, naďalej je ignorovaný obrovský potenciálny prínos ALE z hľadiska podpory a ochrany demokracie, ľudských práv a mieru.

Nikto nesmie zaostať. To bolo zásadné posolstvo Agendy Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 a jej 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Členské štáty boli vyzvané, aby „zabezpečili inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovali príležitosti celoživotného vzdelávania pre všetkých“ prostredníctvom SDG 4, a zdôrazňovali prepojenú povahu cieľov. Ciele trvalo udržateľného rozvoja sa musia citlivo holisticky riešiť, ak majú naplniť svoj potenciál transformovať životy najzraniteľnejších a vylúčených ľudí na planéte.

Pokiaľ sa nezmení smerovanie signatárskych štátov, hrozí nesplnenie cieľa SDG 4. A ak sa nedosiahne cieľ v oblasti vzdelávania, ohrozia sa ďalšie ciele trvalo udržateľného rozvoja. V správe sa uvádza, že dosiahnutie SDG 4 a realizácia prierezových aktivít k ďalším 16 cieľom si vyžaduje omnoho integrovanejší a komplexnejší prístup ku vzdelávaniu, ktorého jadrom je vzdelávanie dospelých a vzdelávanie.

Nie každý má rovnakú príležitosť na prístup k výhodám vzdelávania a vzdelávania dospelých. Nie každý má rovnakú šancu získať dôstojnú prácu, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, zlepšovať svoj život alebo pôsobiť v komunitách, v ktorých žije a kde pracuje. Ak bude nastavenie pokračovať tak, ako je a bez výraznej zmeny v politickom stanovisku, prínosy vzdelávania dospelých sa budú aj naďalej spájať s lepšími a najvýhodnejšími v spoločnosti, posilňujúc a dokonca zintenzívňujúc existujúce nerovnosti, než pomáhať najmenej zvýhodneným jednotlivcom a komunitám.

Klimatická kríza, technologické zmeny, zmeny v demografii, presídlenie obyvateľstva a meniace sa vzorce spotreby a výroby, spolu s rastúcou komplexnosťou a neistotou moderného života a práce, si vyžadujú populáciu, ktorá je prispôsobivá, odolná a citlivá na vzdelávanie. Systém celoživotného vzdelávania by mal posilňovať a stelesňovať tieto vlastnosti tým, že poskytuje dospelým príležitosť učiť sa celý život. Musí sa zvýšiť a rozšíriť účasť v ALE, najmä pre najmenej zvýhodnených, investovať viac a urobiť viac pre zvýšenie dopytu a zároveň zlepšiť údaje o tom, čo funguje a kto chýba.

Kľúčové zistenia z GRALE 4:

1. Účasť

Pokrok v účasti na vzdelávaní dospelých a vzdelávaní nie je dostatočný. Členské štáty a medzinárodné spoločenstvá musia urobiť viac pre to, aby posilnili účasť, investovali viac zdrojov a vypracovali účinné politiky, ktoré čerpajú z najlepších postupov na celom svete, najmä pri dosahovaní výsledkov v najviac znevýhodnených skupinách.

2. Údaje

Slabé údaje predstavujú hlavnú prekážku pri riešení nerovností v účasti v ALE a pri riešení potrieb zraniteľných skupín. Potrebujeme vedieť viac o tom, kto sa zúčastňuje a kto nie. Je potrebné viac investovať do zberu a monitorovania údajov na podporu politík založených na dôkazoch, ktoré podporujú inkluzívnu účasť všetkých.

3. Spravovanie

Pokrok v politikách a správe ALE je povzbudivý, ale v žiadnom prípade to nestačí, pričom niektoré krajiny naďalej zaostávajú.

4. Financovanie

Finančné prostriedky na vzdelávanie a vzdelávanie dospelých sú nedostatočné. Vyžaduje sa viac investícií, ako aj viac zacielenia na tých, ktorí sú najťažšie dosiahnuteľní.

5. Kvalita

Kvalita sa zlepšuje, ale nie je rovnomerne rozložená vo všetkých oblastiach vzdelávania. Najmä aktívne občianstvo v ALE si vyžaduje viac pozornosti a zvýšené investície.

6. Nerovnosť

Pokiaľ ide o účasť v ALE, stále existujú hlboké a pretrvávajúce nerovnosti a je limitovaný dosah na kľúčové cieľové skupiny. Členské štáty by mali svoje zdroje zamerať na riešenie týchto nerovností.

 


Viac informácií je možné nájsť tu.  
Zhrnutie GRALE 4 (anglický jazyk) je možné stiahnuť si nižšie.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky