Navigácia
Skočiť na obsah

Stupne umeleckého vzdelávania

ZUŠ organizuje:

  • prípravné štúdium,
  • základné štúdium,
  • rozšírené štúdium,
  • skrátené štúdium,
  • štúdium pre dospelých.

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky a je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky. Prípravné štúdium slúži na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru vzdelávania. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium na druhom stupni.

Základné štúdium sa člení na prvý stupeň, ktorý nadväzuje na prípravné štúdium, a na druhý stupeň, ktorý nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia. Je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcich ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore vzdelávania. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a pozostáva z prvej časti, ktorá má najviac štyri ročníky, a druhej časti, ktorá má najviac päť ročníkov. Druhý stupeň má najviac štyri ročníky.

Základné umelecké vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu príslušného odboru vzdelávania v ZUŠ a člení sa na:

  • primárne umelecké vzdelanie (trvá 4 roky), ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ.
  • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie (trvá 4 roky, vo výtvarnom odbore 5 rokov), ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ.

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky a je určené pre uchádzačov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.

Skočiť na začiatok stránky