Navigácia

Štúdium študentov so špecifickými potrebami

     Podľa zákona o vysokých školách, každý má právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené vysokou školou. Pri určovaní týchto podmienok sa zaručujú rovnaké práva pre všetkých uchádzačov o štúdium a v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšlania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania aleboviery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

      Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

      Vysoké školy sú od 1. januára 2013 povinné vytvárať všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. 

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent
  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  • s chronickým ochorením,
  • so zdravotným oslabením,
  • s psychickým ochorením,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • s poruchami učenia.
     Študentom so špecifickými potrebami, vysoké školy poskytujú podporné služby. O využívanie podpornej služby, musí študent požiadať. Na základe požiadavky študenta, vysoká škola preskúma jeho potreby, a určí rozsah poskytovaných podporných služieb. Podkladom sú najmä lekárske vysvedčenia, vyjadrenia psychológa, logopéda, či špeciálneho pedagóga.

      Podporné služby sa poskytujú najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov, určením osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností (bez znižovania požiadaviek na študijný výkon), individuálnym prístupom vysokoškolských učiteľov, či odpustením školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia (ak k jej predĺženiu došlo z dôvodu špecifickej potreby študenta).

      Na jednotlivých vysokých školách pôsobia koordinátori, ktorých je v prípade záumu o využitie podporných služieb potrebné kontaktovať. Kontakty sú spravidla na webových sídlach vysokých škôl. 

Skočiť na začiatok stránky