Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

23.04.2018
     Aj tento rok sa môžu učitelia fyziky stredných a základných škôl prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 16 - 24. jún 2018.
     Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, exkurzie budú realizované v slovenskom jazyku a budú zabezpečované špičkovými odborníkmi v tejto oblasti.
 
 
Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/ v časti Registrácia do 9. mája 2018.
Účastnícky poplatok: 100 EUR je určený na hradenie časti nákladov na pobyt. 
Kontakt: Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, zuzana.jeskova@upjs.sk
Program predchádzajúcich pobytov je zverejnený na stránkach http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku