Študijné výsledky slovenských žiakov opäť prekvapili

     Medzinárodná štúdia počítačovej a informačnej gramotnosti – ICILS Slovákov pochválila, no odhalila aj medzery. Tieto závery prinieslo testovanie, ktoré realizovala Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEA) v 18 krajinách sveta a 3 partnerských oblastiach na viac ako 60 000 žiakoch v 3 300 školách spolu s približne 35 000 učiteľmi.
     Na Slovensku sa testovanie uskutočnilo na vzorke 167 vybraných škôl s celkovým počtom 2 944 žiakov, 167 riaditeľov a IKT koordinátorov a 2 145 učiteľov.

     Slovenskí žiaci dosiahli priemerné skóre 517 bodov, čím sa zaradili medzi 10 krajín s výsledkom významne vyšším v porovnaní s priemerom štúdie ICILS (500 bodov – referenčná hodnota).  
     Porovnateľné skóre s výkonom našich žiakov dosiahli žiaci v Nemecku, Ruskej federácii, Chorvátsku a Slovinsku. Žiaci piatich krajín (Česká republika, Austrália, Poľsko, Nórsko, Kórea) dosiahli výsledky signifikantne vyššie ako naši žiaci.
     Na základe zistení štúdie, vyššiu úroveň počítačovej gramotnosti dosahujú žiaci v krajinách, v ktorých pripadá na 1 počítač v škole menší počet žiakov. Napr. na slovenských školách pripadá na 1 PC priemerne 9 žiakov, v Českej republike je to 10 žiakov, v Nórsku sú to 2 žiaci na 1 PC a v Austrálii 3 žiaci na 1 PC. Rovnako platí, že čím dosahuje krajina vyšší stupeň rozvoja informačných a komunikačných technológií, tým je aj priemerný výkon žiakov danej krajiny v počítačovej gramotnosti vyšší.
     Štúdia taktiež ukázala, že výkon žiakov navštevujúcich osemročné gymnáziá je signifikantne vyšší ako výkon žiakov navštevujúcich základné školy.
     Medzinárodnej štúdie počítačovej a informačnej gramotnostiICILS 2013 (The International Computer and Information Literacy Study) sa Slovensko zúčastnilo prvýkrát v školskom roku 2012/2013. Jej cieľom bolo zistiť úroveň vzdelávania žiakov v oblasti počítačovej a informačnej gramotnosti v jednotlivých krajinách, ale i výsledky, postoje a názory žiakov na informačné technológie a informácie napr. o žiakoch, učiteľoch, školách, vzdelávacích systémoch a pedagogických postupoch v oblasti počítačovej gramotnosti.
Do štúdie ICILS 2013 sa zapojilo 18 krajín sveta a 3 partnerské oblasti. Celkovo bolo zapojených viac ako 60 000 žiakov vo viac ako 3 300 školách spolu s približne 35 000 učiteľmi.
     Na Slovensku prebehlo hlavné testovanie v termíne 15. - 19. apríla 2013, zapojilo sa doň 167 vybraných škôl. Cieľovú populáciu tvorili žiaci 8. ročníka ZŠ a zodpovedajúceho ročníka osemročných gymnázií,celkovo 2 994 slovenských žiakov. Zároveň bolo do štúdie prostredníctvom dotazníkov zapojených aj 167 riaditeľovkoordinátorov  pre informačno – komunikačné technológie (IKT) participujúcich škôl a 2 145 učiteľov vyučujúcich testovaných žiakov.
     „Ide o prvú medzinárodnú štúdiu tohto druhu a je odpoveďou na rastúce nároky na žiakov v oblasti informačno – komunikačných technológii, ktoré sú dnes už bežnou súčasťou života. Uvedená štúdia bude pre nás podkladom, ako využiť eurofondy v aktuálnom programovacom období tak, aby sme dostali do škôl nielen hardware, ale i nadstavili samotný proces vzdelávania učiteľov a žiakov. Tie idú ruka v ruke s kvalitným vzdelaním ako predpokladom pre úspešný štart na pracovnom trhu“, povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini.
 
V čom stále ťaháme za slabší koniec?

Výsledky žiakov ovplyvňuje pohlavie, vzdelanie rodičov i počet kníh v domácnosti

     Výsledky žiakov ovplyvňujú individuálne aspekty (pohlavie, sociálno – ekonomické zázemie, a pod.) i domáce prostredie. Dievčatá na Slovensku dosiahli (524 bodov) v porovnaní s chlapcami (511 bodov) skóre vyššie o 13 bodov, čo je signifikantne vyšší výsledok v prospech dievčat. Lepší prospech dievčat ako chlapcov na Slovensku kopíruje priemer krajín ICILS. 
     V priemere krajín zapojených do štúdie ICILS približne 15 % žiakov má rodičov, ktorí ukončili maximálne základné alebo nižšie vzdelanie.Na Slovensku je podiel žiakov v tejto kategórii oveľa nižší a predstavuje len 2 % žiakov testovaných v štúdii ICILS, avšak ich dosiahnuté výsledky (408 bodov) sú pre túto skupinu žiakov po Turecku a Thajsku tretie najnižšie.
     Najvyššie ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň jedného z rodičov uvádza v priemere krajín ICILS 35 % žiakov. Rovnaké percento žiakov uvádza vysokoškolské vzdelanie aspoň jedného rodiča i na Slovensku. Slovenskí žiaci (113 bodov) vykazujú spolu s Chorvátskom (112 bodov) najvyšší rozdiel zo všetkých zapojených krajín medzi výkonom žiakov, ktorých rodičia dosahujú maximálne základné vzdelanie a žiakmi, ktorých aspoň jeden z rodičov ukončil VŠ vzdelanie.
     Zamestnanie rodiča  - v rámci tohto indikátora Slovenská republika nevykazuje odlišné výsledky v porovnaní s priemerom krajín ICILS. Najväčší podiel našich žiakov (41 %) je na základe zamestnania rodiča zaradených do kategórie nízky status zamestnania.
     Na Slovensku žije v domácnosti zaradenej do kategórie s najnižším počtom kníh (10 a menej kníh) približne jedna desatina našich žiakov (11 %).  Rozdiel skóre medzi žiakmi, ktorí majú doma menej ako 10 kníh (11 %) a žiakmi, kde majú doma viac ako 100 kníh (29 %) je na Slovensku až 119 bodov, čo je predstavuje najväčší rozdiel medzi týmito kategóriami medzi jednotlivými krajinami.
     Je možné konštatovať, že čím je domáce zázemie žiaka lepšie (vyššie ukončené vzdelanie rodiča, vyšší status zamestnania rodiča a väčší počet kníh v domácnosti), tým žiak dosahuje lepšie výsledky v počítačovej a informačnej gramotnosti. Toto zistenie potvrdzuje závery o vplyve domáceho zázemia žiaka na jeho výkon, ktoré boli zistené aj v iných medzinárodných štúdiách.

Žiaci s vlastným počítačom majú lepšie výsledky
     Na základe vplyvu výkonu žiaka na skutočnosť, či domácnosť vlastní počítač a má prístup na internet, 3% slovenských žiakov odpovedali, že nevlastnia doma počítač. Vlastníctvo viac ako 3 počítačov uvádzalo 52 % slovenských žiakov. Rozdiel vo výsledkoch počítačovej gramotnosti slovenských žiakov patriacich do spomínaných kategórií dosahuje až 126 bodov. Významný rozdiel vo výsledkoch žiakov zistíme aj pri porovnaní dosiahnutého priemerného skóre slovenských žiakov na základe ich odpovedí o prístupe na internet doma. 97 % našich žiakov uvádza, že majú doma prístup na internet a 3 % žiakov uviedlo, že doma prístup na internet nemajú.

Vzdelanie ovplyvňuje i prístup k IKT počas vyučovania v škole
     Do akej miery sú v školách  dostupné informačno-komunikačné technológie, ich používanie pri vyučovaní, prístup žiakov a učiteľov k nim, pripojenie na internet boli ďalším dôležitým faktorom.
     V SR je situácia podobná ako priemer krajín ICILS. Až 99 % žiakov zapojených do štúdie sa vzdeláva v škole, ktorá má dostupné IKT zdroje a má prístup na web. 98 % slovenských žiakov študuje v škole, ktorá má k dispozícii interaktívne elektronické výučbové zdroje a 96 % žiakov  v škole, ktorá má prístup na rôzne vzdelávacie portály alebo siete patriace do systému vzdelávania. 79 % našich žiakov navštevuje školu, v ktorej je dostupné e-mailové konto pre učiteľa.
     Na Slovensku sa 100 % žiakov vzdeláva v škole, v ktorej sú počítače umiestnené v počítačovej učebni. 30 % slovenských žiakov navštevuje školu, kde má prístup k počítačom aj v knižnici a 8 % žiakov  v škole, v ktorej je prístup k počítaču na inom mieste (napr. bufet, poslucháreň, študovňa).
     Z odpovedí učiteľov však vyplynulo, žena Slovensku sa 73 % žiakov vzdeláva v škole, v ktorej používanie IKT na vyučovaní obmedzuje nedostatok času, ktorý majú učitelia na prípravu vyučovania. Viac ako polovica slovenských žiakov navštevuje školu, v ktorej je používanie IKT na vyučovaní obmedzené nedostatkom výkonných počítačov (62 %), nedostatkom počítačov pre výučbu (60 %), nedostatkom efektívnej podpory on-line vzdelávania (56 %), nedostatočnými zručnosťami učiteľov v oblasti IKT (53 %), nedostatkom účinných zdrojov ďalšieho vzdelávania učiteľov (51 %) a nedostatkom kvalifikovaných technických pracovníkov na podporu používania IKT (50 %). 24 % našich žiakov navštevuje školu, v ktorej je používanie IKT na vyučovaní obmedzené pripojením počítačov na internet.

Na aké aktivity využívajú slovenskí žiaci počítače a internet doma a v škole?
     V mimoškolskom čase využíva najmenej raz mesačne počítač a internet 52 % našich žiakov na prípravu referátov a esejí, 51 % žiakov na prípravu prezentácií, len 35 % žiakov na vypracovanie cvičení a pracovných listov a 30 % žiakov na vypracovanie testov.
     Až 82 % žiakov využíva počítač a internet takmer na každej hodine informatiky, len 17 % žiakov na väčšine hodín prírodovedných predmetov a len 18 % žiakov na väčšine hodín humanitných predmetov. Na väčšine hodín matematiky využíva počítače len 11 % našich žiakov.
 
     Podrobnú štúdiu, príklady uvoľnených úloh z testovania žiakov, ako i ďalšie informácie o výsledkoch slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii ICILS 2013, sú zverejnené na stránke NÚCEMu http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/15  alebo na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania -  je nezávislá, medzinárodná organizácia spolupracujúca s národnými výskumnými organizáciami a vládnymi agentúrami zameranými na výskum vzdelávania. Organizuje rozsiahle komparatívne štúdie v oblasti vzdelávania už od roku 1958 za účelom získať hlbšie poznatky o vplyve vzdelávacích politík na výsledky vzdelávania. Od roku 1958 IEA realizovala viac ako 30 medzinárodných výskumných štúdií. Pod záštitou IEA sa na Slovensku v posledných 20 rokoch realizujú štúdie TIMSS, PIRLS, ICILS, ICCS, SITES. Medzinárodným koordinačným centrom štúdií na Slovensku je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky