Navigácia

Študijná návšteva v Oslo úspešne napreduje

Slovenskí pedagógovia práve v týchto dňoch diskutujú o problematike ľudských práv a demokratického občianstva. Spolu s lektormi z EWC realizujú aktivity zamerané na rozvoj kompetencií, diskutujú a vymieňajú si svoje skúsenosti. Pedagógovia z celého Slovenska získavajú prehľad o tom, ako sa pristupuje na rôznych pracoviskách k problematike ľudských práv.

logo NIVAM

Vzdelávacie tréningy sú zamerané na témy, ako je diskriminácia, predsudky spoločnosti voči inakosti. Ďalej rezonuje problematika implementácie demokracie a ľudských práv do vzdelávania, ako aj možnosti uplatňovania modelu celoškolského prístupu.

Najsilnejším zážitkom pre účastníkov študijnej návštevy bol seminár v Centre 22. júla. Centrum bolo zriadené ako reakcia na tragické udalosti, ktoré sa odohrali v centre Oslo a na ostrove Utøya dňa 22. júla 2011. Tento tragický čin otriasol celou krajinou, ale aj za hranicami Nórska. Obyvatelia krajiny odpovedali na tento tragický čin symbolicky červenými ružami a odkazom: “If one man can cause so much evil, imagine how much love we can create together.“/“Ak jeden človek môže spôsobiť toľko zla, predstavte si, koľko lásky môžeme spolu vytvoriť.“ Na celom svete registrujeme veľa teroristických útokov, a preto je potrebné intenzívnejšie sa zaoberať otázkami demokracie a ľudských práv aj v školách.

V ďalších dňoch účastníci študijnej návštevy budú mať možnosť spoznať Rómske centrum. Absolvujú tréningy, ktoré im poskytnú poznatky o vzdelávaní rómskych žiakov a práci s rómskymi komunitami. Ďalším bodom programu bude návšteva obce Lorenskog, kde nás príjme starosta a oboznámi účastníkov študijnej návštevy so systémom práce s rómskou komunitou,“ uviedol projektový manažér Jozef Facuna. Na záver študijnej návštevy účastníci s lektormi zhodnotia vzdelávanie a zosumarizujú námety na implementáciu získaných poznatkov a kompetencií v pedagogickej praxi.

Na otázku, čo ste sa dozvedeli v priebehu vzdelávania a ako plánujete implementovať získané poznatky v praxi, účastníci odpovedali:

Zuzana D.: Oslovila ma téma inkluzívnej školy a príklady toho, ako môžeme vytvoriť demokratické prostredie v škole. Využijem konkrétne aktivity so žiakmi na hodinách pri výchove k demokracii a budem intenzívnejšie zapájať žiakov, rodičov, kolegov do rozhodovania o živote školy.“

Alena J.: Zaujala ma téma priamej a nepriamej diskriminácie a dôležitosť prepojenia kurikula s metodikou spolu s mimoškolskými komunitami. Takisto téma spolupráce rodič + učiteľ + žiak + vedenie školy. Pomenovanie problémov v kolektíve, ich analýza a návrh riešení. Zapojiť vedúcich predmetových komisii a metodických združení, vedúcich pracovníkov a motivovať kolegov a kolegyne pre implementáciu nových metód."

Veronika B.: Osvojila som si množstvo vedomostí a praktických zručností a spoznala metodické postupy využiteľné v praxi pri zavádzaní inkluzívnych a demokratických princípov v školskom zariadení. V rámci výmeny skúseností som mala možnosť porovnať a spoznať situáciu v rôznych typoch zriadení naprieč Slovenskom aj v zahraničí (Rumunsko, Nórsko), čo je veľmi motivujúce a určite to využijem vo svojej praxi. Teoreticky základ a praktické zručnosti využijem pri výkone mojej profesie. Pokúsim sa získať pre participáciu žiakov a rodičov, tiež kolegov, ktorým sprostredkujem získané zážitky a skúsenosti zo študijnej návštevy. Mojím cieľom je aktívna transformácia školy smerom k inkluzívnej a demokratickej škole."

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom (EWC) organizuje študijnú návštevu v Oslo. Cieľom študijnej návštevy je podpora inkluzívneho a demokratického vzdelávacieho procesu v školách. Študijná návšteva plánovaná od 01. 06 do 06. 06. 2023 je súčasťou preddefinovaného projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov" známeho pod sloganom Spolu s Rómami dosiahneme viac“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky