Štúdie MŠ a ZŠ

Vzhľadom na striktný a náročný časový harmonogram realizácie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraných na zvyšovanie kapacít materských škôl, zvyšovanie kapacít základných škôl a odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl, pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zovšeobecniteľné typické riešenia materských a základných škôl (ďalej len „štúdie“). Dané štúdie sú v zmysle licenčných podmienok bezodplatne dostupné pre potenciálnych žiadateľov ako vstupné podklady pre ďalšie spracovanie na prvý stupeň projektovej dokumentácie – štúdiu uskutočniteľnosti. Štúdie možno použiť aj na preverenie technických a ekonomických súvislostí spojených s výstavbou v rámci prípravy verejného obstarávania. Štúdie vychádzali z predstavy ideálneho stavebného pozemku, bez potreby terénnych úprav a s prístupnosťou všetkých inžinierskych sietí technickej infraštruktúry a optimálnej orientácie objektu.

Účelom daných štúdií je poskytnutie architektonických podkladov, ktoré nielen spĺňajú technické normy a platné právne predpisy, ale ktoré aj vzhľadom na hospodárnosť a racionalizáciu výstavby predstavujú optimálne riešenia s ohľadom na pomer finančných nákladov a prínosov. Dôraz bol kladený na dodržanie všetkých štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia a súbežne na vytvorenie moderných prevádzkových a technických riešení vyhovujúcich komplexným užívateľským nárokom čo sa týka architektonickej úrovne a energetickej hospodárnosti budov.

Štúdie sú vyhotovené v štyroch typoch modulárne rozšíriteľnej výstavby:

  • Jednolineárny typ
  • Dvojlineárny typ
  • Átriový typ
  • Pavilónový typ

Každý z daných typov a návrhov je:

  • adaptovateľný na rôzne konštrukčné a technologické riešenia ako montovaný a murovaný variant,
  • adaptovateľný vzhľadom na potreby kapacity školy a to vertikálnym ako aj horizontálnym rozšírením stavby,
  • adaptovateľný vzhľadom na strešnú konštrukciu (t. j. šikmé strechy (krytina variabilná), ploché strechy (aj vegetačné), sklon strechy 10,9° resp. 19,26%),
  • adaptovateľný vzhľadom na fasádne riešenie (t. j. fasádna omietka, fasádne kompozitné panely, obklad drevený, obklad tehlový (lícové tehly)),
  • adaptovateľný vzhľadom na technické riešenie pozostávajúce podľa potreby z rekuperácie, tepelného čerpadla, zásobníka tepla, zásobníka úžitkovej vody, fotovoltaických panelov, fototermických panelov, elektrického kotla, plynového kotla.

Zverejnené štúdie sú rozpracované ako 1-podlažné a 2-podlažné objekty, avšak podľa potreby existuje možnosť realizácie aj 3-podlažných a 4-podlažných budov, ako aj prípravy na neskoršiu realizáciu nadstavby. Vhodný typ výstavby, vrátane počtu podlaží, je možné určiť podľa požadovanej kapacity školy, t. j. počtu detí v prípade materskej školy a počtu žiačok a žiakov, resp. počtu potrebných kmeňových a odborných učební, v prípade základnej školy. Štúdie predpokladajú aj s možnosťou pripojenia budovy pre školskú (výdajnú) jedáleň a/alebo telocvičňu.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky