Navigácia

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva

     Štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva (ďalej aj „eSlužby“) vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré bude implementovať projekt a bude aj prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP). Štúdia vychádza zo schváleného reformného zámeru Zefektívnenie procesov a realizácie služieb v oblasti regionálneho školstva a uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií zo zahraničia, ktorého realizátorom je MŠVVaŠ SR a vychádza z potreby modernizácie a zlepšenie agend a služieb pokrývajúcich nasledovné oblasti zlepšenia:
 
•  zlepšenie kvality poskytovania služieb (Overenie dochádzky žiakov ZŠ a SŠ, Požiadavka na overenie vzdelania a kvalifikácie, Požiadavka na overenie štatútu žiaka/poslucháča, Overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie na VŠ, Overenie štatútu študenta vysokej školy, Overenie pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov v regionálnom školstve v centrálnom registri, Overovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov a Podanie žiadosti o pôžičku pre študentov/pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania) pri riešení životných situácií,
•  poskytovanie elektronických služieb v rezorte školstva,
•  vybudovanie jednotnej referenčnej údajovej základne,
•  sledovanie stavu spracovania vyššie uvedených poskytovaných služieb pre potreby spätnej väzby a vyhodnocovania.
 
     Realizáciou projektu je primárne priniesť občanovi (rodič, dieťa / žiak / poslucháč, študent, pedagogický a odborný zamestnanec, podnikateľ) nové možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií, ktoré nastávajú v rámci vzdelávacieho procesu na úrovni regionálneho školstva a vysokého školstva, overenia dosiahnutého vzdelania, preverovania dochádzky, vybaveniu pôžičky a znížiť, resp. eliminovať administratívnu záťaž a minimalizovať zbytočnú byrokraciu spojenú so spracovávaním procesov. Zároveň sa predpokladá vybudovanie jednotnej referenčnej údajovej základne pre štatút žiaka/študenta, ktorá podporí elektronizáciu a umožní plnú automatizáciu týchto procesov.
     Kompletná dokumentácia k štúdii sa nachádza tu - https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/7be277e0-6a0a-0cfd-6d49-538d7f01feb0?tab=documents.
     Dňa 19. marca 2019 sa začalo verejné pripomienkovanie štúdie, pričom pripomienky sa zbierajú  prostredníctvom formulára (xlsx). Pripomienky je možné zasielať na adresu tomas.bundil@minedu.sk do 26. marca 2019 (do 17.00 h).
     Verejné prerokovanie pripomienok ku štúdii sa uskutoční dňa 29. marca 2019 o 9.00 h v zasadačke na 8. poschodí v sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej 1, Bratislava.

 
Skočiť na začiatok stránky