Navigácia

Študenti pedagogiky pomôžu žiakom, ktorí pre pandémiu ostali mimo vyučovania

Žiakom základných škôl, ktorí vypadli zo vzdelávania počas pandémie koronavírusu pomôžu s doučovaním študenti vysokých škôl. Nový program rezortu školstva zastreší päť pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Zástupcovia škôl dnes podpísali Memorandum o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo školstva, Štátny pedagogický ústav a päť vysokých škôl bude spolupracovať na programe doučovania, ktorého cieľom je pomôcť žiakom a žiačkam základných škôl s ťažkosťami v učení, ktoré im spôsobila pandémia Covid-19. V školskom roku 2019/2020 vznikli v dôsledku prerušeného vyučovania na základných školách medzi žiakmi rozdiely vo vedomostiach a spôsobilostiach. Spolupráca rezortu školstva a vysokých škôl by mala prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov.

„Verím, že táto spolupráca bude prospešná nielen pre žiakov, ale prinesie praktické skúsenosti aj študentom vysokých škôl,“ privítala podpis memoranda štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Filipová.

Na programe bude participovať päť fakúlt verejných vysokých škôl:

  • Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku,
  • Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
  • Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Vysoké školy budú odborne viesť študentov, aby bola počas programu doučovania zabezpečená kvalita výučby žiakov. ŠPÚ pomôže s organizovaním vzdelávania pre vysokoškolákov za účelom zvyšovania ich pedagogických kompetencií.

„Doučovanie žiakov bude prebiehať v tomto školskom roku v rozsahu najviac dve hodiny skupinového alebo individuálneho doučovania týždenne jedným študentom školy. Vysokoškoláci budú doučovať v priestoroch základnej školy, ktorá sa do doučovania prihlási, v prípade potreby aj online, s využitím technického zázemia školy,“ upresnila riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová.

Základné školy sa môžu prihlasovať do programu doučovania priebežne cez portál Učíme na diaľku, ideálne do 31. októbra 2020. Štátny pedagogický ústav následne oznámi vysokým školám počty prihlásených škôl a žiakov a vysoké školy určia študentov, ktorí zabezpečia deťom doučovanie.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky