Navigácia

Študenti niekoľkých vysokých škôl sa môžu tešiť na nové softvérové vybavenie

     Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva plánuje prostredníctvom verejného obstarávania softvérovo vybaviť tridsať výučbových stredísk na 19 fakultách slovenských vysokých škôl. Tovar sa obstaráva v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“.
     Verejné obstarávanie na „Študijné pomôcky aplikačného typu“ je nadlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou 379 122,13 eura bez DPH. Predpokladaný dátum odoslania oznámenia o verejnom obstarávaní Publikačnému úradu EÚ je 24. júl 2015.
     Softvérové vybavenie bude pozostávať z nákupu štandardných, ako aj špecializovaných softvérov. Určené budú študentom vysokých škôl s cieľom skvalitniť a prehĺbiť vzdelávanie študentov vysokých škôl smerom k reálnym potrebám trhu práce a podmienkam podnikovej praxe. Tovar bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.
 
     Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie s potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR.
     Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie a je zameraný na študentov študujúcich na vysokých školách na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky