Študenti môžu ešte stále požiadať o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu

04.09.2009

     Do 10. októbra môžu vysokoškoláci v rámci II. kola posielať svoje žiadosti o poskytnutie pôžičky zo Študentského pôžičkového fondu (ŠPF). Takáto výpomoc im  môže uľahčiť pokrytie nákladov spojených so štúdiom, akými sú ubytovanie, cestovné, strava či učebnice.
    
Pôžička sa poskytuje na príslušný akademický rok a je úročená ročnou 3-percentnou úrokovou sadzbou počas doby splatnosti. Jej výška je rozdelená do štyroch kategórií - od 331,94 do 1327,76 eur (od 10 000 do 40 000 Sk). Pôžička sa vyplatí v dvoch splátkach, prvá vo výške 50 % v lehote do 14 dní po doručení uzavretej zmluvy na fond, druhá polovica vo februári. Peniaze začne splácať študent až po ukončení vysokoškolského štúdia, pričom splátky sa dajú rozdeliť najviac na obdobie 10 rokov. 
     O pôžičku z prostriedkov fondu môže požiadať každý študent, občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, dennej a externej formy prvého štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike, ale aj študent zahraničnej vysokej školy, ktorý má trvalý pobyt v SR. Rovnako môže byť žiadateľom taktiež zahraničný Slovák študujúci na vysokej škole v SR.
     Za prvé štúdium na vysokej škole sa považuje i ďalšie štúdium absolventa bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou alebo externou  formou v magisterskom alebo inžinierskom štúdiu.
     Žiadosť podáva študent svojej fakulte, študenti študujúci na zahraničných vysokých školách posielajú žiadosti o pôžičku na adresu ŠPF, a to v termíne do 31. júla, resp. do 20. októbra kalendárneho roka na príslušný akademický rok.
     O pôžičku z fondu môže požiadať každý študent. Prednostne je však pôžička pridelená študentovi, ktorý dosahuje počas vysokoškolského štúdia výborný prospech (priemer známok 1,5 v predchádzajúcom ročníku štúdia, príp. priemer známok z maturitného vysvedčenia) alebo je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, a to aj s ťažším zdravotným postihnutím. Uprednostnení sú taktiež poberatelia sociálneho štipendia či študenti rodín, v ktorých je priemerný mesačný príjem na člena domácnosti ku dňu podania žiadosti o pôžičku nižší ako minimálna mzda. V prípade dostatku voľných finančných zdrojov fond pridelí pôžičku aj ostatným žiadateľom.
             Podrobné informácie, ako aj tlačivo žiadosti o pôžičku možno nájsť na  internetovej  stránke www.spf.sk, príp. www.minedu.sk.

 Činnosť fondu súvisiaca s poskytovaním pôžičiek sa začala v školskom roku 1995/1996. Počas celého obdobia fond poskytol 55 200  pôžičiek v celkovej výške takmer 40 mil. eur.  V súčasnej dobe eviduje fond 35-tisíc klientov, najväčší záujem o pôžičku je z radov študentov UK Bratislava, UKF Nitra a TU v Košiciach.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku