STU napreduje aj vďaka inteligentným technológiám

  • Dátum: 02.05.2014
     Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita v Bratislave zužitkovala potenciál a úsilie špičkových vedcov a využila možnosť uchádzať sa o eurofondy. V operačnom programe Výskum a vývoj získala od Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ nenávratné finančné príspevky vo výške 52,5miliónov eur, z ktorých realizovala 27 projektov.
     Výskumne orientovaná univerzita investovala najvyššiu sumu - 17 mil. eur - do budovania a obnovy centier excelentnosti, ktorých unikátne technológie, systémy a služby prinášajú priame výhody a zlepšenia aj v oblasti kvality života.
     Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa môže pýšiť SMART technológiami, ktoré pridávajú inteligenciu strojom a zariadeniam. Dokážu filtrovať obrovské množstvá informácií tak, aby užívateľ – človek – dostal len tie, ktoré potrebuje. „Integrujeme tri odlišné technické disciplíny do jednej a hľadáme potom aplikáciu v oblasti či už medicínskych meraní - napríklad fyziologických parametrov, ktoré pomáhajú pri liečbe ľudí, alebo v meraní škodlivín v životnom prostredí, ale aj v inteligentnosti automobilových zariadení. Radi by sme to uviedli aj do priemyslu, do výroby, a na to treba najprv výskum,“ uviedol Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave. Projekt priniesol univerzite už mnohé ocenenia.
     Materiálovotechnologická fakulta je v oblasti výskumu hybným motorom rozvoja Trnavského kraja a strojárskej praxe aj vďaka unikátnym pracoviskám high-technológií pre 5-osové obrábanie. Centrum excelentnosti je zamerané na výrobu tvarovo zložitých súčiastok a plôch 5-osovými technológiami (frézovanie, sústruženie, ultrazvukové obrábanie), ktoré zároveň dokážu exaktne merať kvalitu rezných kvapalín a procesy rezania.
     Centrá excelentnosti boli prostredníctvom agentúry rezortu školstva pre štrukturálne fondy podporené v celkovej výške 237 mil. eur. Mnohé takto zamerané projekty sú realizované na báze prepojenia so súkromným sektorom a ostatnými výskumno-vývojovými centrami, čím dochádza k rýchlejšiemu prenosu poznatkov do praxe.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku