Navigácia

Štruktúra štúdie uskutočniteľnosti zmenovej požiadavky

     Štruktúru štúdie uskutočniteľnosti zmenovej požiadavky IS upravuje čl. 15 smernice č. 14/2012, pričom sa to týka prípadov, keď ide o strednú zmenovú požiadavku alebo veľkú zmenovú požiadavku existujúceho IS VS, ktorého správcom je MŠVVaŠ SR.

Výňatok z č. 15 smernice č. 14/2012:

(6)     Obsahom funkčnej špecifikácie zmeny musí byť:
a)    špecifikácia požiadavky na zmenu,
b)    návrh implementácie požiadavky na zmenu,
c)   návrh harmonogramu plnenia (predpokladaná doba trvania realizácie, čas nástupu na realizáciu zmeny),
d)    požadovaná súčinnosť a zdroje.

(7)     Obsahom analýzy dopadov musí byť:
a)    posúdenie opodstatnenosti požiadavky na zmenu,
b)    zadefinovanie identifikovaných rizík,
c)    rozsah vplyvu zmeny na spracovanie údajov a prevádzku prevádzkovaných IS,
d)    vplyv na kapacitu, výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť.
Skočiť na začiatok stránky