Navigácia

Stretnutie predsedov akadémií vied V4 v Bruseli

 
     Najvyšší predstavitelia akadémií vied z krajín V4 zavítali tentokrát na svoje každoročné zasadnutie do Bruselu. K témam ich rokovaní patrili,  1. a 2. marca,  najmä vyššia participácia v európskom výskumnom priestore, získavanie ERC grantov, oblasť priemyselných doktorátov  či výmenné pobyty výskumníkov z krajín V4, ako aj úloha vedy pri tvorbe národných a európskych politík.
 
     Cieľom každoročného stretnutia organizovaného od roku 2000 bolo prezentovať pripravenosť jednotlivých akadémií vo vyššej miere participovať na európskom výskume, ako aj prezentovať nové výskumné infraštruktúry, ktorými sú akadémie vybavené. Predsedovia akadémií vied sa stretli s komisárom pre výskum, vedu a inovácie Carlosom Moedasom, s ktorým prediskutovali úlohu vedy pri tvorbe národných a európskych politík, pričom prezentovali pripravenosť poskytnúť svoje expertízy v tomto procese. Tiež informovali o novej výskumnej infraštruktúre, ktorá bola vo V4 vybudovaná zo štrukturálnych fondov. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe vyššieho zapojenia akadémií do európskeho výskumného priestoru, pričom zdôraznili úlohu vedeckej diplomacie.
     Počas stretnutia s komisárom Tiborom Navracsicsom, ktorý je zodpovedný za oblasť vzdelávania, kultúry športu a mládeže, sa hovorilo najmä o otázkach vzdelávania PhD. študentov, celoživotnom vzdelávaní a príležitostiach, ktoré ponúka Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT). Komisár Navracsics uviedol, že Európska komisia otvorila výzvu na tvorbu programov priemyselných doktorátov. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra (JRC) Vladimír Šucha. Ten spomenul, že JRC sa zameriava na podporu členských štátov pri implementácii stratégii inteligentnej špecializácie. Navracsics zdôraznil, že OECD v súčasnosti poskytuje možnosť uskutočniť hodnotenie vysokého školstva v jednotlivých štátoch.                   
     Na stretnutí s predsedom vedeckej rady Európskej rady pre výskum Jean-Pierre Bourguignonom bola témou najmä úspešnosť pri získavaní prestížnych ERC grantov, pričom podľa samotného predsedu vedeckej rady  krajiny V4 v tejto oblasti značne zaostávajú.  Súčasťou diskusie sa tak stali opatrenia na vyššie zapojenie do týchto projektov. Účastníci sa tiež zhodli na kľúčovom význame základného výskumu pre európsku konkurencieschopnosť.
     Počas konferencie Visegrad 4 Academies of Sciences – your partners in European research, development and innovation cooperation boli prezentované jednotlivé akadémie vied a následne v rámci panelovej diskusie aj úloha samotných akadémií ako výskumných organizácií v európskom výskumnom priestore. Viacero otázok tu smerovalo na prípravu mladých odborníkov a obnovenú výskumnú infraštruktúru či schopnosť prilákať špičkových vedcov.
     Na druhý deň 2. marca 2016 sa uskutočnila návšteva zástupcov akadémií vied vo výskumnom centre IMEC v Leuvene. Táto svetová špička v oblasti nanoelektroniky v súčasnosti zamestnáva 2 300 výskumníkov zo 73 krajín a zameriava sa najmä na aplikovaný výskum. Na stretnutí so zástupcami IMECu sa prezentovali možné oblasti spolupráce, ako aj potenciálne výmenné pobyty výskumníkov.
 
     Stretnutie zástupcov akadémii vied bolo iniciované a organizované styčnými kanceláriami krajín V4 (CZELO, HunOR, PolSCA a SLORD) s podporou stálych zastúpení pri EÚ Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska.          
 
     Jednotlivé krajiny prezentovali predseda AV ČR Jiří Drahoš, predseda Maďarskej akadémie vied a umení László Lovász a predseda Poľskej akadémie vied Jerzy Duszyński. Za Slovenskú akadémiu vied sa stretnutia zúčastnil predseda Pavol Šajgalík a podpredsedníčka pre výskum Eva Majková.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky