Stretnutie Národnej pracovnej skupiny projektu INSCHOOL na Slovensku

12.07.2019

      Dňa 9. júla 2019 v priestoroch MŠVVŠ SR na Stromovej 1 sa uskutočnilo 2. pracovné stretnutie Národnej pracovnej skupiny spoločného medzinárodného pilotného projektu Rady Európy a Európskej komisie „INSCHOOL – Inkluzívne školy: Skutočná zmena pre rómske deti“ v spolupráci s MŠVVŠ SR, ktorý sa implementuje v 5 krajinách. Okrem Slovenska  participujú v projekte ešte základné školy z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Veľkej Británie.
      Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie 1. fázy realizácie projektu na 7 základných školách v Slovenskej republike: ZŠ Vilka Šuleka v Hlohovci, ZŠ Raslavice, ZŠ Spišský Štvrtok, ZŠsMŠ M.R. Štefánika Budimír, ZŠsMŠ Š.Náhalku Liptovská Teplička, ZŠ Jarná, ZŠ Budatín v Žiline, ako aj diskusia k návrhu 2. fázy pilotného projektu.
     Riaditelia a učitelia týchto škôl osobne prezentovali doterajší priebeh a výsledky prvého roku realizácie projektu národnej pracovnej skupine, ktorú viedol jej predseda štátny tajomník Peter Krajňák. Na pracovnom stretnutí sa okrem zástupcov škôl zúčastnili aj členovia národnej pracovnej skupiny, ktorými sú štatutárni zástupcovia ŠPÚ, VÚDPaP, MPC, NÚCEM, ŠŠI, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania MŠVVŠ SR Mária Prékop. Štátny tajomník tiež privítal  projektovú manažérku projektu INSCHOOL Severinu Spassovu a projektovú asistentku Kararzynu Michno a ich expertný tím z Rady Európy.
inschool5     Peter Krajňák na úvod sumarizoval aktivity projektu INSCHOOL z pohľadu rezortu školstva, následne zástupcovia Rady Európy priblížili priebeh implementácie projektu na základných školách v ďalších 4 krajinách a spolu so školami predstavili hodnotenie plnenia projektových zámerov slovenských škôl. Rokovanie pokračovali aktívnou diskusiou z členmi pracovnej skupiny, ktorá vyústila k návrhu zistení a odporúčaní projektu k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku.
     V popoludňajších hodinách prebiehala diskusia k forme a spôsobu pokračovania projektu. Vzhľadom na záujem zástupcov škôl, ich zriaďovateľov a po úvodnej fáze sebahodnotenia škôl na základe indexu inklúzie, po príprave rozvojových plánov škôl  a zistenia pozitívnych prínosov, na záver rokovania sa dohodlo na pokračovaní projektu INSCHOOL 2. fázou od septembra 2019 do decembra 2020. 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku