Stredoškolská odborná činnosť oslavuje už neuveriteľných 43 rokov

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 15.04.2021

Toto tradičné podujatie sa bude organizovať 27. až 30. apríla online. Do celoštátneho kola postúpili práce vyše 1 240 žiakov z viac ako 250 stredných škôl.

logo ŠIOV

Práve virtuálne prostredie súťaže bude priestorom,  kde budú môcť žiaci predstaviť výsledky, nápady  a zaujímavé riešenia. Do celoštátneho kola sa dostali cez postupové kolá odborné práce vyše 1 240 žiakov z viac ako 250 stredných škôl. Kvalifikovalo sa aj 259 novátorských riešení žiakov, ktorí sa predstavia so svojimi témami v niektorom zo 17 prírodovedných, technických, humanitných či spoločenskovedných odborov.       

Verejná obhajoba výsledkov prác žiakov sa tento rok  zrealizuje  prostredníctvom sociálnych sietí pred odbornou komisiou.  Žiaci porozprávajú o svojej práci, predstavia svoje nápady, riešenia a tým zlepšia aj vlastné komunikačné a profesionálne zručnosti. 

Súťaž sa za považuje za výnimočnú práve tým, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania, prináša nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno-praktických zručnostiach. Byť aktívnym účastníkom v Stredoškolskej  odbornej činnosti  je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom. Súťažiacim to pomôže či už pri úspešnom zavŕšení stredoškolského štúdia, ale aj pri správnom výbere vysokoškolského štúdia a budúceho povolania. 

Koordinátorom celoštátnej prehliadky SOČ – dištančne je druhým rokom Krajské centrum voľného času Trenčín. Partnerom technickej podpory je Centrum-vedecko technických informácií SR – ŠVS Banská Bystrica.   Odborným gestorom je Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku