Stredoškoláci majú už len tri dni na výber maturitných predmetov

  • Dátum: 28.09.2010

     Do 30. septembra 2010 si musia študenti posledných ročníkov stredných škôl podať prihlášku na maturitnú skúšku. Triednemu učiteľovi oznámia, z ktorých predmetov budú maturovať a zároveň si pri povinnom cudzom jazyku zvolia úroveň náročnosti. Na prípadné zmeny vo výbere predmetov, ale aj úrovne majú študenti ešte dva týždne, a to do 15. októbra. Vo  výnimočných prípadoch (dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav) môže riaditeľ školy povoliť iný termín.
     Gymnazisti budú povinne maturovať z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka.  K nim pribudne voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Žiaci gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským si namiesto druhého voliteľného predmetu vyberajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru, gymnazisti s vyučovacím jazykom ukrajinským slovenský jazyk a literatúru.
     Ostatní stredoškoláci budú skladať skúšku dospelosti z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Pre študentov maďarskej národnosti pribudne k týmto predmetom aj slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinskej národnosti slovenský jazyk a literatúra.
     Maturitná skúška sa skladá z externej internej časti. Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.
     Internú časť maturitnej skúšky tvorí ústna a písomná forma (vyučovací a cudzí jazyk). V druhom prípade  ide o slohovú prácu na jednu z centrálne zadávaných tém. Maturanti ju píšu v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
     Výsledky klasifikácie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky oznámi riaditeľ školy žiakovi najneskôr desať dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Bratislava 28. september 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku